Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Stavebný úrad

JUDr. Dana Ilavská

Topoľčianska 23, 921 01 Banka
(pracovisko: Topoľčianska 50)

+421 917 193 138

stavebnyurad@obecbanka.sk

 

Stránkové dni:

Streda  08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00

 

Pozn.: Potrebné tlačivá nájdete v spodnej časti webovej stránky.

 

Územnoplánovacia informácia (ÚPI)

Je základná informácia, či je daný pozemok stavebným pozemkom, resp. aký je možný účel využitia pozemku podľa platného územného plánu.
(O túto informáciu môžete požiadať na tlačive ktoré nájdete v spodnej časti webovej stránky).

 

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 

Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo dole v prílohe)

 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Správny poplatok
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

 • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Záväzné stanovisko obce
 • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
 • Iné doklady určené stavebným úradom
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o odstránenie stavby

 • Žiadosť o odstránenie stavby
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
 • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Správny poplatok

Tlačivá

Žiadosť-o-overenie-pasportu-stavby

Žiadosť-o-overenie-pasportu-stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť o Územnoplánovaciu informáciu - Formulár a informácie

Žiadosť o Územnoplánovaciu informáciu - Formulár a informácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,63 kB
Vložené: 3. 8. 2023

Ohlasenie-drobnej-stavby

Ohlasenie-drobnej-stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Písomný záväzok pri rozkopávke miestnej komunikácie resp. chodníka

Písomný záväzok pri rozkopávke miestnej komunikácie resp. chodníka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,57 kB
Vložené: 9. 5. 2024
Zobrazené 21-24 z 24
hore

Naše organizácie a partneri