Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Stavebný úrad

JUDr. Dana Ilavská

Topoľčianska 23, 921 01 Banka
(pracovisko: Topoľčianska 50)

+421 917 193 138

stavebnyurad@obecbanka.sk

 

Stránkové dni

pondelok  08:00 – 12:00

streda  08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00

 

Pozn.: Potrebné tlačivá nájdete v spodnej časti webovej stránky.

 

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 

Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo dole v prílohe)

 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Správny poplatok
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

 • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Záväzné stanovisko obce
 • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
 • Iné doklady určené stavebným úradom
 • Správny poplatok

 

Žiadosť o odstránenie stavby

 • Žiadosť o odstránenie stavby
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
 • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Správny poplatok

Tlačivá

ziadost-zmena-uzivania-stavby-VZOR

ziadost-zmena-uzivania-stavby-VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,37 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Stavebne-upravy-a-udrziavacie-prace

Stavebne-upravy-a-udrziavacie-prace.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-užívanie-stavby-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia-MZZO

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-užívanie-stavby-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia-MZZO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 17,62 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-povolenie-stavby-MZZO

Žiadosť-povolenie-stavby-MZZO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 31,33 kB
Vložené: 23. 9. 2022

predlzenie-terminu-dokoncenia-stavby-novela

predlzenie-terminu-dokoncenia-stavby-novela.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,09 kB
Vložené: 23. 9. 2022

ziadost-zmena-stavby-pred-dokoncenim

ziadost-zmena-stavby-pred-dokoncenim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Ziadost-o-vydanie-dodatocneho-stavebneho-povolenia

Ziadost-o-vydanie-dodatocneho-stavebneho-povolenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,7 kB
Vložené: 23. 9. 2022

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-po

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-po.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 75,36 kB
Vložené: 23. 9. 2022

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-fo

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-fo.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,26 kB
Vložené: 23. 9. 2022

kolaudacne-rozhodnutie-novela

kolaudacne-rozhodnutie-novela.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 87,62 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia

Ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 72,59 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-určenie-súpisného-alebo-orientačného-čísla

Žiadosť-o-určenie-súpisného-alebo-orientačného-čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,6 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-pripojenie-komunikácie-na-miestnu-komunikáciu

Žiadosť-o-pripojenie-komunikácie-na-miestnu-komunikáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,46 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-povolenie-vjazdu-na-miestnu-komunikáciu

Žiadosť-o-povolenie-vjazdu-na-miestnu-komunikáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,15 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-povolenie-na-odber-podzemných-vôd-a-zriadenie-vodnej-stavby

Žiadosť-o-povolenie-na-odber-podzemných-vôd-a-zriadenie-vodnej-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,77 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Žiadosť-o-povolenie-na-rozkopavku

Žiadosť-o-povolenie-na-rozkopavku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,21 kB
Vložené: 23. 9. 2022

povolit-terenne-upravy

povolit-terenne-upravy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Vložené: 23. 9. 2022

predlzit-platnost-stavebneho-povolenia

predlzit-platnost-stavebneho-povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Vložené: 23. 9. 2022

povolenie-odstranit-stavbu

povolenie-odstranit-stavbu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Poplatok-za-rozvoj

Poplatok-za-rozvoj.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,69 kB
Vložené: 23. 9. 2022
Zobrazené 1-20 z 22
hore

Naše organizácie a partneri