Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Dane a poplatky

Ing. Daniela Kobelovská

+421 901 745 177

daniela.kobelovska@obecbanka.sk

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Banka

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Výška daní je uvedená v schválenom všeobecne záväznom nariadení.

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä:

 • označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu
 • označenie psa
 • vek psa
 • spôsob a dátum nadobudnutia psa
 • stanovište psa (uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa)
 • druhy vykonaných veterinárnych očkovaní

Daň za psa po prvý krát obec vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je uvedený v platnom VZN za daný rok.

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je 0,50 € / osoba / prenocovanie.

Od poplatku sú oslobodené:

 • osoby mladšie ako 18 rokov
 • nevidomé a bezvládne osoby
 • držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S a ich sprievodcovia
 • vlastník zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania nachádzajúce sa na území obce Banka, jeho manželka/manžel a ich deti

Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu mesačne prehľadom za ubytovanie.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je stanovený obecným zastupiteľstvom vo schválenom VZN. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

NA STIAHNUTIE:

Poučenie-na-vyplnenie-priznania-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje

Poučenie-na-vyplnenie-priznania-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Priznanie-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje

Priznanie-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Vložené: 23. 9. 2022

Oznámenie-o-vzniku-zániku-daňovej-povinnosti-k-dani-za-psa

Oznámenie-o-vzniku-zániku-daňovej-povinnosti-k-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 23. 9. 2022

Potvrdenie-o-podaní-priznania-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje

Potvrdenie-o-podaní-priznania-k-dani-z-nehnuteľností-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajné-automaty-a-k-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,02 kB
Vložené: 23. 9. 2022
hore

Naše organizácie a partneri