Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

20. storočie (1973 – 1995)

Obec Banka nebola vždy samostatnou obcou. V 2. polovici 20. storočia sa na 22 rokov stala súčasťou susedných Piešťan.

 

Banka ako mestská časť Piešťan

1. januára 1973 vstúpilo do platnosti zlúčenie obce Banka s mestom Piešťany. Banka stratila samostatnosť a stala sa mestskou častou Piešťan. Zároveň bol zrušený Miestny národný výbor v Banke.

V Kronike mesta Piešťany sa v tejto súvislosti uvádza: „V našej dobe hospodársky, kultúrne a rozvojom výstavby sa obec Banka s mestom Piešťany tak zblížila, že vzdialenosť sa pohybuje od 0,5 do 1 kilometra, ba v niektorých úsekoch sa hranica odstránila a obec sa spojila s mestom. K 1. januáru 1973 mala Banka 1 874 obyvateľov a 457 domov. (…) Výmera obce je 922 hektárov.“

Samostatné Jednotné roľnícke družstvo existovalo ešte 3 roky po zlúčení Banky s Piešťanmi, od roku 1976 bolo aj napriek nevôli členov pričlenené k JRD Moravany nad Váhom.

 

Služby

V polovici 80. rokov postavila Jednota SD Trnava na Bananskej ulici ďalší obchod s miešaným tovarom a krčmu, ktorá dostala pomenovanie Papagáj. V roku 1986 bola na Bananskom vŕšku v blízkosti reštaurácie Červená veža otvorená reštaurácia Slovenská koliba, ktorá patrila hotelu Eden.

V roku 1985 bol na kúpalisku Sĺňava daný do prevádzky 50-metrový vonkajší bazén spolu s inžinierskymi sieťami k bazénu. V rokoch 1988 a 1989 sa na kúpalisku uskutočnila rekonštrukcia rekreačného a detského bazéna. Kúpalisko bolo otvorené od mája do septembra. Pre návštevníkov boli k dispozícii parkoviská, minigolfové ihrisko a stánky s občerstvením.

Obyvatelia Banky trvalo pociťovali slabú občiansku vybavenosť. V roku 1988 plánovalo mesto Piešťany začať s výstavbou objektu Centrum služieb Banka, v ktorom mala byť predajňa potravín, mäsa, ovocia a zeleniny, veľká predajňa strojsmaltu, zberňa bielizne, holičstvo, kaderníctvo a pošta. S výstavbou sa malo začať v roku 1990, avšak po nežnej revolúcii sa od tohto zámeru upustilo.

 

Výstavba

V roku 1979 bol na Ahoj vybudovaný lyžiarsky vlek. Oficiálen vzniklo Lyžiarske stredisko Ahoj.

Koncom 70. rokov a v priebehu 80. rokov sa stavalo v lokalite Tobolka (na mieste bývalej tehelne a v jej okolí). Výstavba rodinných domov sa začala skôr, než boli vybudované inžinierske siete. V roku 1975 bola asfaltovaná Podhorská ulica a cesty na Červenej veži. V roku 1976 prišiel rad na Pokojnú, Žiacku a Hudobnú ulicu. V roku 1977 sa uskutočnila úprava ciest v rekreačnej oblasti Sĺňava II. Komunikácie v lokalite Tobolka (Námestie Martina Benku a Bazovského ulica) sa budovali koncom 80. rokov.

V roku 1990 MUDr. Stanislav Čársky odkúpil od mesta Piešťany pozemok bývalého Dolného majera. Mesto Piešťany tam ešte počas socializmu plánovalo postaviť Centrum služieb Banka. Po nežnej revolúcii v roku 1990 sa od tohto zámeru ustúpilo. V roku 1994 tu ministerstvo obrany dalo postaviť bytové domy pre vojakov (letcov). Výstavbu realizovali piešťanské firmy Stamos a Stapros. Ubytovaných bolo 42 rodín vojakov. Na zvyšnej časti pozemku dokončil MUDr. Čársky v roku 1995 výstavbu objektu zdravotného strediska, ktoré obsahovalo ambulanciu praktického lekára pre dospelých, ambulanciu kožného lekára a lekáreň.

V auguste 1995 bol daný do prevádzky nový most vedúci ponad obtokové rameno Váhu. Most spojil Banku s Kúpeľným ostrovom. Na bananskej strane bolo vybudované strážené stanovisko pre kúpeľnú políciu. Stavbu mosta financovali v plnom rozsahu kúpele.

 

Školstvo

Po pričlenení Banky k Piešťanom bola škola v roku 1973 premenovaná na 6. ZDŠ Piešťany, m. č. Banka. Škola mala naďalej 6 učební a 11 tried. Vyučovanie bolo stále dvojzmenné. Jedna učebňa bola využívaná na pracovné vyučovanie. Zavedené boli voľné soboty.

Príchodom Bernarda Hulmana, ktorý mal aprobáciu v matematike a fyzike a venoval sa tiež telesnej výchove, pokračovali úspechy žiakov v športových súťažiach. Žiaci pod vedením „Berca“ Hulmana boli naďalej úspešní v športovobranných súťažiach. V krajskom kole Dukelských pretekov brannej zdatnosti v Chrabranoch obsadila Iveta Uhrínová 1. miesto a na celoštátnom finále Behu Smeny a Mladej fronty v Novej Ždani vyhrala opäť.

Žiaci zo ZŠ Banka boli úspešní aj vo výtvarných súťažiach (grafika a gobelíny). V Piešťanoch dokonca usporiadali vlastnú výstavu. V škole bolo pred Vianocami 1974 nainštalované ústredné kúrenie na tuhé palivo.

Po zlúčení Banky s Piešťanmi sa v rokoch 1973 až 1975 v tunajšom kaštieli uskutočnila prestavba interiéru bývalého miestneho národného výboru. Cieľom bolo vytvoriť priestory pre materskú školu. Na začiatku školského roka 1975/1976 bol objekt materskej školy spolu s jedálňou odovzdaný do užívania. Kapacita materskej školy sa rozšírila na 50 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.

V roku 1978 bola v priestoroch škôlky na Topoľčianskej ulici zriadená pobočka piešťanskej mestskej knižnice. Z dôvodu malého záujmu bola prevádzka pobočky v roku 1994 zrušená.

Po revolúcii a nástupe demokracie došlo k zmenám aj v oblasti školstva. Ďalšie zmeny pribudli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. V Školskom roku 1991/1992 navštevovalo školu 178 žiakov 1. až 8. ročníka. Riaditeľkou základnej školy po roku 1989 bola stále Mgr. Vlasta Kucharovičová.

 

Dychová hudba

Obdobie čiastočnej stagnácie dychovej hudby pokračovalo aj koncom 70. rokov a v prvej polovici 80. rokov. Ing. Michal Rusnák a Peter Valko sa však naďalej usilovali udržať dychovku pohromade, aby naďalej hrala tak ako predtým. Obdobie najväčšieho rozmachu dychovej hudby nastalo po roku 1988, keď na žiadosť Ing. M. Rusnáka a G. Haringa prišiel ako hráč, ale hlavne ako umelecký vedúci (kapelník) Ján Benka.

Nový kapelník postupne povzniesol úroveň dychovky po umeleckej stránke. Ustálilo sa obsadenie všetkých nástrojových sekcií a začalo sa s pravidelným nacvičovaním. Okrem pochodov a skladieb tanečného charakteru začala dychová hudba hrávať aj náročnejšie skladby.

Po niekoľkých rokovaniach vybavil Ing. M. Rusnák spolu s J. Benkom sponzora, ktorým sa stali piešťanski požiarnici. Dychová hudba zároveň dostala hasičské rovnošaty a na rôznych podujatiach vystupovala v uniformách.

Ing. M. Rusnák a G. Haring zároveň požiadali kapelníka Jána Benku, aby na Banke začal vyučovať deti miestnej školy hru na hudobné nástroje. V apríli 1988 spoločne navštívili tunajšiu základnú školu, kde urobili prieskum a zistili záujem žiakov o hru na dychové nástroje. Prihlásilo sa vtedy 26 žiakov, prevažne chlapcov. Od septembra 1990 začala v mestskej časti Banka pôsobiť vysunutá trieda Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, v ktorej sa vyučovala hra na dychové hudobné nástroje.

 

Dom slovenských spisovateľov

V roku 1982 bol na Topoľčianskej ceste v prázdnej vile MUDr. Vojtecha Horvátha zriadený Dom slovenských spisovateľov Ivana Stodolu. Vila bola postavená v období 1. Slovenskej republiky v rokoch 1942 a 1943. Objekt sa stal majetkom Slovenského literárneho fondu. Dom slovenských spisovateľov Ivana Stodolu aj v súčasnosti slúži ako rekreačné zariadenie pre spisovateľov, redaktorov, režisérov, hercov a ďalších kultúrnych pracovníkov.

 

Červený kríž

Základná organizácia Československého Červeného kríža Banka patrila medzi najaktívnejšie v okrese Trnava (mesto Piešťany bolo vtedy súčasťou okresu Trnava). Jej členmi boli aj viacerí dobrovoľní darcovia krvi. Medzi 44 evidovaných darcov krvi z Banky patrili: Katarína Vondráčková, jej syn Jozef Vondráček, Pavol Varga, Štefan Vatrt, Michal Klampár, Vladimír Chalás, Gabriel Haring, V. Žitňanský a ďalší.

 

Futbal

V 70. rokoch nastalo obdobie stagnácie bananského futbalu. K oživeniu tohto športu došlo v 80. rokoch. V sezóne 1983/1984 vyhral Družstevník Banka pod vedením hrajúceho trénera J. Antala 3. triedu a postúpil do 2. triedy Trnavského okresu. V roku 1987 bol v obci obnovený aj veteránsky futbal.

 

Turistika

V období socializmu pôsobil v rámci TJ Družstevník Banka turistický klub. O kladný vzťah detí k turistike sa pričinil Florián Macko spolu s učiteľom základnej školy Bernardom Hulmanom. Skupina tunajších spočiatku neorganizovaných turistov sa zúčastňovala rôznych turistických podujatí.

V roku 1986 vznikol organizovaný odbor turistiky TJ Družstevník Banka. Mal vyše 30 organizovaných členov. Jeho predsedom sa stal Vladislav Kondvár. Turisti z Banky sa zúčastňovali pochodov po celom Slovensku, absolvovali aj Výstup mládeže na Rysy.

V júni 1989 zorganizoval Odbor turistiky TJ Družstevník Banka pochod s názvom Dvoma inoveckými rotundami (Jurko a Kostolec) s trasami 10, 20 a 50 kilometrov. Pochod sa začínal pri pohostinstve Papagáj. Podujatie sa konalo aj v nasledujúcich rokoch.

 

Lyžovanie

V roku 1980 bol založený Lyžiarsky oddiel TJ Družstevník Banka. Jeho predsedom sa stal Michal Bednárik. Rok predtým bol na kopci Ahoj vybudovaný prvý kotvový lyžiarsky vlek s dĺžkou 100 m. Do  prevádzky bol uvedený v januári 1980. O vybudovanie vleku sa najviac zaslúžili: S. Masaryk, V. Masaryk, D. Jánoška, M. Bednárik, A. Vetrík, V. Kondvár, MUDr. V. Klampár, J. Moravčík, J. Hrnčár, M. Masár a MUDr. J. Čenteš.

V roku 1982 bol vybudovaný horný vlek s dĺžkou 300 metriv a v nasledujúcom roku nový dolný vlek dlhý 450 metrov. V roku 1987 bola postavená zrubová chata, ktorá však po piatich rokoch svojej existencie ľahla popolom. Podpaľač dodnes žije v obci.

Od roku 1980 sa na Ahoji lyžuje aj na tráve. Viacerí členovia lyžiarskeho oddielu získali na súťažiach popredné umiestnenia.

 

Záhradkári

V 70. a 80. rokoch minulého storočia vznikali v katastrálnom území mestskej časti Banka záhradkárske osady – Bacchus osada I, Bacchus osada II, Bacchus osada III (Lomec), osada Havran, osada Ahoj a pod.

 

Nežná revolúcia

V Československu sa v novembri 1989 uskutočnila tzv. nežná revolúcia, ktorá spôsobila pád totalitného socializmu a návrat demokratického kapitalizmu. Okrem politických zmien prišlo k zmenám aj v oblasti hospodárstva – uskutočnila sa transformácia štátneho majetku na súkromný.

 

Zastupiteľstvo

V novembri 1990 sa v Československej federatívnej republike konali demokratické voľby do orgánov mestskej samosprávy (komunálne voľby). Za primátora Piešťan a teda aj mestských častí Banka a Kocurice bol na volebné obdobie 1991 – 1994 zvolený Ing. Viliam Hájovský.

Vo volebnom obvode č. 6 (m. č. Banka) boli za poslancov zvolení Gašpar Haring a MUDr. Stanislav Čársky. Obaja kandidovali za Demokratický blok (VPN, KDH a DS). Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva upozorňovali na aktuálne úlohy a žiadali riešiť problémy obyvateľov Banky.

V roku 1991 žiadal poslanec Čársky rozšíriť vodovod na Banke. Poslanec Haring žiadal o vybudovanie kanalizácie na Banke, väčšiu starostlivosť o lesopark Červená veža a tiež pravidelné čistenie priekop pod Červenou vežou. V roku 1992 žiadal mesto Piešťany o vybudovanie vodovodu v hornej časti Banky.

Spomenul kritickú situáciu Banancov bývajúcich v lokalite Horný majer, požadoval rekonštrukciu lesoparku Červená veža, upozornil na nepriaznivý stav Vápenického potoka a tiež vyslovil podozrenie, že niektorí občania majú žumpy napojené na odpad dažďovej vody, a preto hrozí znečistenie povrchových vôd. MUDr. Čársky žiadal mesto, aby poskytovalo informácie o spôsobe kontroly prečerpávania žúmp v m. č. Banka s cieľom zabrániť úniku odpadových vôd. Tiež žiadal o urýchlené dobudovanie miestnych komunikácií v sídlisku Tobolka.

V novembri 1994 sa konali voľby primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva Piešťany. Za primátora Piešťan bol zvolený Ing. Ivan Mrázik a za poslancov piešťanského mestského zastupiteľstva za m. č. Banka Gašpar Haring a MUDr. Štefan Lúčny. Funkciu poslancov zastávali iba krátku dobu, pretože o necelý rok sa Banka osamostatnila.

 

Snaha o osamostatnenie

V rokoch 1993 a 1994 zosilneli aktivity podporujúce osamostatnenie Banky. Vznikol petičný výbor, ktorý bol v tejto veci poverený zastupovať občanov mestskej časti Banka. 22. februára 1994 zástupcovia petičného výboru vedení poslancom za m. č. Banka Gašparom Haringom odovzdali zástupcovi primátora mesta Piešťany MUDr. Milošovi Krúpovi petíciu s podpismi. Oficiálne požiadali mesto o vyhlásenie referenda vo veci odčlenenia m. č. Banka od mesta Piešťany.

Referendum sa uskutočnilo v dňoch 20. a 21. mája 1994. Bolo platné, väčšina hlasujúcich bola za odčlenenie. Hlasovania sa zúčastnilo iba 677 voličov, z toho za odčlenenie hlasovalo 363 obyvateľov a 289 bolo proti. K 1. 9. 1993 mala Banka 1 907 obyvateľov, z toho bolo 1 415 oprávnených voličov. Referendum bolo mestom Piešťany akceptované a jeho výsledok bol 7. júna 1994 oznámený Vláde SR.

Z Ministerstva vnútra SR prišla odpoveď, ktorá zahŕňala 3 podmienky:
1. medzi mestom Piešťany a m. č. Banka sa musí uzavrieť dohoda o majetkoprávnom vysporiadaní a o katastrálnom území obce a dohoda o názve novej obce a sídle jej orgánov;
2. je potrebné súhlasné stanovisko Okresného úradu v Trnave;
3. je potrebné prerokovanie názvu obce v názvoslovnej komisii Ministerstva vnútra SR.

Tieto podmienky boli v priebehu roka 1994 splnené. Potrebné dohody za m. č. Banka podpísali Gašpar Haring, Ing. Michal Rusnák a Dušan Marek a za mesto Piešťany primátor Ing. Viliam Hájovský. Banka vystupuje ako samostatná obec od 1. júla 1995.

 

Ing. Alexander Murín,
Viktor Vrábel

hore

Naše organizácie a partneri