Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

2022

3/2022 VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN-O) Banka

VZN-c.3-2022-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-Zmien-a-doplnkov-c.-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,67 kB
Vložené: 30. 7. 2022

2/2022 VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka na rok 2022.

VZN-c.2-2022-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,36 kB
Vložené: 18. 7. 2022

1/2022 VZN č.1-2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN-c.-1-2022-ohladom-cinnosti-ktorych-vykonavanie-je-zakazane-alebo-obmedzene-na-urcity-cas-alebo-na-urcitom-mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,86 kB
Vložené: 21. 4. 2022

2021

5/2021 VZN č. 5-2021 o financovaní originálnych kompetencií obce Banka na 2022

VZN-c.-5-2021-o-financovani-originalnych-kompetencii-obce-Banka-na-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,02 kB
Vložené: 10. 11. 2021

4/2021 VZN č. 4/2021 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-c.-4-2021-o-podmienkach-pridelenia-najomnych-bytov-v-obci-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,11 kB
Vložené: 10. 11. 2021

3/2021 VZN č. 3/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 2021

VZN-c.-3-2021o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,12 kB
Vložené: 11. 10. 2021

2/2021 VZN č. 2-2021 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-c.-2-2021-o-podmienkach-pridelenia-najomnych-bytov-v-obci-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,21 kB
Vložené: 15. 6. 2021

1/2021 VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole obce Banka 2021

VZN-c.-1-2021-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,37 kB
Vložené: 15. 6. 2021

2020

5/2020 VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN-5-2020-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204 kB
Vložené: 20. 11. 2020

4/2020 VZN č. 4/2020 o miestnych daniach obce Banka od 1.1.2021

VZN-4-2020-o-miestnych-daniach-od-1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,68 kB
Vložené: 20. 11. 2020

3/2020 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole obce Banka 2021

VZN-3-2020-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,77 kB
Vložené: 20. 11. 2020

2/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Banka

VZN-o-ochrannom-pásme-pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,34 kB
Vložené: 5. 6. 2020

1/2020 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Banka pre rok 2020 na úseku školstva

VZN-č.1-2020-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,43 kB
Vložené: 31. 12. 2019

2019

13/2019 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-13-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,46 kB
Vložené: 22. 11. 2019

12/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Banka

VZN-12-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,39 kB
Vložené: 22. 11. 2019

11/2019 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN-11-2019-o-povinnosti-vypracovať-povodňové-plány-záchranných-prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,92 kB
Vložené: 22. 10. 2019

10/2019 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Banka

VZN-10-2019-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,19 kB
Vložené: 25. 10. 2019

9/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Banka

VZN-9-2019-o-podmienkach-poskytovania-dotácií-právnickým-osobám-a-fyzickým-osobám-podnikateľom-z-rozpočtu-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,36 kB
Vložené: 22. 10. 2019

8/2019 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

8-2019-VZN-o-náhradnom-zásobovaní-pitnou-vodou-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,25 kB
Vložené: 22. 5. 2019

7/2019 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Banka

7-2019-VZN-o-evidencii-a-vodeni-psov-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,62 kB
Vložené: 22. 5. 2019
Zobrazené 1-20 z 54
hore

Naše organizácie a partneri