Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

2017

1/2017 VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Banka

VZN-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,03 kB
Vložené: 27. 2. 2017

4/2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Banka

4-2017-VZN-o-miestnych-daniach-od-1-1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,08 kB
Vložené: 20. 11. 2017

2016

8/2016 VZN o určení názvu ulice Ratnovská

vzn_c._8-2016_o_urceni_nazvu_ulice_1.1.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,63 kB
Vložené: 1. 12. 2016

7/2016 VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Banka

VZN-č.-7-2016-o-určovaní-názvov-ulíc-a-iných-verejných-priestranstiev-na-území-obce-Banka-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,57 kB
Vložené: 1. 12. 2016

6/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-č.6-2016-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,57 kB
Vložené: 1. 12. 2016

5/2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

VZN-č.-5-2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,08 kB
Vložené: 1. 12. 2016

4/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

VZN-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-s-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,96 kB
Vložené: 21. 5. 2016

3/2016 VZN o verejnej kanalizácii a nakladaním s odpadovými vodami v obci Banka

VZN-nakladanie-s-odpadovymi_vodami_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,33 kB
Vložené: 20. 5. 2016

2/2016 VZN o prevádzkovaní pohrebiska obce Banka

VZN-o-prevádzkovaní-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,99 kB
Vložené: 20. 5. 2016

1/2016 VZN o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-podmienky-prenájmu-bytov-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,33 kB
Vložené: 20. 5. 2016

2015

6/2015 VZN obce Banka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

6-2015-VZN-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,19 kB
Vložené: 1. 12. 2015

5/2015 VZN obce Banka Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Banka.

5-2015-VZN-o-prevádzkovaní-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,44 kB
Vložené: 1. 12. 2015

4/2015 VZN obce Banka o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z prostriedkov obce Banka.

4-2015-VZN-o-o-podmienkach-poskytovania-dotácií-z-rozpočtu-obce-Banka-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,79 kB
Vložené: 30. 11. 2015

3/2015 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka.

3-2015-VZN-o-určení-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-do-školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,64 kB
Vložené: 5. 10. 2015

2/2015 VZN Zásady odmeňovania poslancov obce Banka

2-2015-VZN-Zásady-odmeňovania-poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,58 kB
Vložené: 9. 2. 2015

1/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

VZN-č.01-2015-o-miestnych-daniach-od-15.2.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,72 kB
Vložené: 28. 1. 2015

2014

1/2014 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka

VZN-č.03-2014-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole-a-školskom-klube-detí-a-školskej-jedálni-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,32 kB
Vložené: 25. 6. 2014

2011

3/2011 VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v Obci Banka

VZN-č.03-2011-o-sociálne-služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,62 kB
Vložené: 8. 6. 2011

2/2011 VZN o chove a držaní včiel v katastrálnom území obce Banka

VZN-č.02-2011-o-chove-a-držaní-včiel-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,35 kB
Vložené: 8. 6. 2011

1/2011 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN-o-ochrane-ovzdušia-a-o-poplatku-za-znečisťovanie-ovzdušia-malým-zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,62 kB
Vložené: 18. 2. 2011
Zobrazené 41-60 z 60
hore

Naše organizácie a partneri