Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

2023

VZN č. 3/2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 na území obce Banka

VZN č. 3-2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 na území obce Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,03 kB
Vložené: 12. 12. 2023

VZN č. 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka

VZN č. 2-2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,14 kB
Vložené: 18. 5. 2023

VZN č. 1/2023 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN č. 1- 2023 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,46 kB
Vložené: 27. 3. 2023

2022

VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka na rok 2023.

VZN č. 7-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka na rok 2023..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,64 kB
Vložené: 13. 1. 2023

VZN č. 6/2022 o financovaní originálnych kompetencií obce Banka na rok 2023

VZN č. 6-2022 o financovaní originálnych kompetencií obce Banka na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,17 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach obce Banka od 1. 1. 2023

VZN č. 5-2022 o miestnych daniach obce Banka od 1. 1. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,74 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 2023

VZN č. 4-2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,08 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN-O) Banka

VZN-c.3-2022-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-Zmien-a-doplnkov-c.-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,67 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka na rok 2022.

VZN-c.2-2022-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,36 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.1-2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN-c.-1-2022-ohladom-cinnosti-ktorych-vykonavanie-je-zakazane-alebo-obmedzene-na-urcity-cas-alebo-na-urcitom-mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,86 kB
Vložené: 16. 12. 2022

2021

5/2021 VZN č. 5-2021 o financovaní originálnych kompetencií obce Banka na 2022

VZN-c.-5-2021-o-financovani-originalnych-kompetencii-obce-Banka-na-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,02 kB
Vložené: 10. 11. 2021

4/2021 VZN č. 4/2021 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-c.-4-2021-o-podmienkach-pridelenia-najomnych-bytov-v-obci-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,11 kB
Vložené: 10. 11. 2021

3/2021 VZN č. 3/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 2021

VZN-c.-3-2021o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,12 kB
Vložené: 11. 10. 2021

2/2021 VZN č. 2-2021 o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-c.-2-2021-o-podmienkach-pridelenia-najomnych-bytov-v-obci-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,21 kB
Vložené: 15. 6. 2021

1/2021 VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole obce Banka 2021

VZN-c.-1-2021-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,37 kB
Vložené: 15. 6. 2021

2020

5/2020 VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN-5-2020-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204 kB
Vložené: 20. 11. 2020

4/2020 VZN č. 4/2020 o miestnych daniach obce Banka od 1.1.2021

VZN-4-2020-o-miestnych-daniach-od-1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,68 kB
Vložené: 20. 11. 2020

3/2020 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole obce Banka 2021

VZN-3-2020-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-materskej-skole-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,77 kB
Vložené: 20. 11. 2020

2/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Banka

VZN-o-ochrannom-pásme-pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,34 kB
Vložené: 5. 6. 2020

1/2020 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Banka pre rok 2020 na úseku školstva

VZN-č.1-2020-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,43 kB
Vložené: 31. 12. 2019

2019

1/2019 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Banka pre rok 2019 na úseku školstva

1-2019-VZN-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,12 kB
Vložené: 28. 12. 2018

5/2019 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka

5-2019-VZN-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,09 kB
Vložené: 13. 3. 2019

4/2019 VZN o určení názvu ulice

4-2019-VZN-o-určení-názvu-ulice-Armenska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,24 kB
Vložené: 12. 3. 2019

13/2019 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-13-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,46 kB
Vložené: 22. 11. 2019

12/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Banka

VZN-12-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,39 kB
Vložené: 22. 11. 2019

11/2019 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN-11-2019-o-povinnosti-vypracovať-povodňové-plány-záchranných-prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,92 kB
Vložené: 22. 10. 2019

10/2019 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Banka

VZN-10-2019-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,19 kB
Vložené: 25. 10. 2019

9/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Banka

VZN-9-2019-o-podmienkach-poskytovania-dotácií-právnickým-osobám-a-fyzickým-osobám-podnikateľom-z-rozpočtu-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,36 kB
Vložené: 22. 10. 2019

8/2019 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

8-2019-VZN-o-náhradnom-zásobovaní-pitnou-vodou-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,25 kB
Vložené: 22. 5. 2019

3/2019 VZN o čistote a ochrane verejnej zelene

3-2019-VZN-o-ochrane-verejnej-zelene-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,99 kB
Vložené: 11. 3. 2019

6/2019 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

6-2019-VZN-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,72 kB
Vložené: 22. 5. 2019

7/2019 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Banka

7-2019-VZN-o-evidencii-a-vodeni-psov-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,62 kB
Vložené: 22. 5. 2019

2/2019 VZN o organizácii miestneho referenda

2-2019-VZN-o-miestnom-referende-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,34 kB
Vložené: 11. 3. 2019

2018

6/2018 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Banka

6-2018-VZN-o-miestnych-daniach-od-1-1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,64 kB
Vložené: 27. 11. 2018

5/2018 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

5-2018-VZN-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,42 kB
Vložené: 27. 11. 2018

4/2018 VZN o určení názvu ulice Moravanská ulica

VZN-o-určení-názvu-ulice-Moravanská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,58 kB
Vložené: 17. 9. 2018

3/2018 VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v Obci Banka

3-2018-VZN-sociálne-služby-od-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,01 kB
Vložené: 12. 3. 2018

2/2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy

3-2018-VZN-sociálne-služby-od-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,01 kB
Vložené: 12. 3. 2018

1/2018 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Banka pre rok 2018 na úseku školstva

VZN-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,72 kB
Vložené: 2. 1. 2018

2017

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov

3-2017-VZN-o-vylepovaní-volebných-plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,06 kB
Vložené: 6. 9. 2017

2/2017 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Banka

VZN-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,22 kB
Vložené: 27. 2. 2017

1/2017 VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Banka

VZN-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,03 kB
Vložené: 27. 2. 2017

4/2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Banka

4-2017-VZN-o-miestnych-daniach-od-1-1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,08 kB
Vložené: 20. 11. 2017

2016

8/2016 VZN o určení názvu ulice Ratnovská

vzn_c._8-2016_o_urceni_nazvu_ulice_1.1.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,63 kB
Vložené: 1. 12. 2016

7/2016 VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Banka

VZN-č.-7-2016-o-určovaní-názvov-ulíc-a-iných-verejných-priestranstiev-na-území-obce-Banka-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,57 kB
Vložené: 1. 12. 2016

6/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-č.6-2016-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,57 kB
Vložené: 1. 12. 2016

5/2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

VZN-č.-5-2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,08 kB
Vložené: 1. 12. 2016

4/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

VZN-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-s-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,96 kB
Vložené: 21. 5. 2016

3/2016 VZN o verejnej kanalizácii a nakladaním s odpadovými vodami v obci Banka

VZN-nakladanie-s-odpadovymi_vodami_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,33 kB
Vložené: 20. 5. 2016

2/2016 VZN o prevádzkovaní pohrebiska obce Banka

VZN-o-prevádzkovaní-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,99 kB
Vložené: 20. 5. 2016

1/2016 VZN o podmienkach pridelenia nájomných bytov v obci Banka

VZN-podmienky-prenájmu-bytov-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,33 kB
Vložené: 20. 5. 2016

2015

6/2015 VZN obce Banka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

6-2015-VZN-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,19 kB
Vložené: 1. 12. 2015

5/2015 VZN obce Banka Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Banka.

5-2015-VZN-o-prevádzkovaní-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,44 kB
Vložené: 1. 12. 2015

4/2015 VZN obce Banka o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z prostriedkov obce Banka.

4-2015-VZN-o-o-podmienkach-poskytovania-dotácií-z-rozpočtu-obce-Banka-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,79 kB
Vložené: 30. 11. 2015

3/2015 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka.

3-2015-VZN-o-určení-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-do-školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,64 kB
Vložené: 5. 10. 2015

2/2015 VZN Zásady odmeňovania poslancov obce Banka

2-2015-VZN-Zásady-odmeňovania-poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,58 kB
Vložené: 9. 2. 2015

1/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

VZN-č.01-2015-o-miestnych-daniach-od-15.2.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,72 kB
Vložené: 28. 1. 2015

2014

1/2014 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka

VZN-č.03-2014-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole-a-školskom-klube-detí-a-školskej-jedálni-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,32 kB
Vložené: 25. 6. 2014

2011

3/2011 VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v Obci Banka

VZN-č.03-2011-o-sociálne-služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,62 kB
Vložené: 8. 6. 2011

2/2011 VZN o chove a držaní včiel v katastrálnom území obce Banka

VZN-č.02-2011-o-chove-a-držaní-včiel-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,35 kB
Vložené: 8. 6. 2011

1/2011 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN-o-ochrane-ovzdušia-a-o-poplatku-za-znečisťovanie-ovzdušia-malým-zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,62 kB
Vložené: 18. 2. 2011
hore

Naše organizácie a partneri