Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

2019

5/2019 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banka

5-2019-VZN-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,09 kB
Vložené: 13. 3. 2019

4/2019 VZN o určení názvu ulice

4-2019-VZN-o-určení-názvu-ulice-Armenska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,24 kB
Vložené: 12. 3. 2019

13/2019 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-13-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,46 kB
Vložené: 22. 11. 2019

12/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Banka

VZN-12-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,39 kB
Vložené: 22. 11. 2019

11/2019 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN-11-2019-o-povinnosti-vypracovať-povodňové-plány-záchranných-prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,92 kB
Vložené: 22. 10. 2019

10/2019 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Banka

VZN-10-2019-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb-na-území-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,19 kB
Vložené: 25. 10. 2019

9/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Banka

VZN-9-2019-o-podmienkach-poskytovania-dotácií-právnickým-osobám-a-fyzickým-osobám-podnikateľom-z-rozpočtu-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,36 kB
Vložené: 22. 10. 2019

8/2019 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

8-2019-VZN-o-náhradnom-zásobovaní-pitnou-vodou-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,25 kB
Vložené: 22. 5. 2019

3/2019 VZN o čistote a ochrane verejnej zelene

3-2019-VZN-o-ochrane-verejnej-zelene-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,99 kB
Vložené: 11. 3. 2019

6/2019 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

6-2019-VZN-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-materskej-škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,72 kB
Vložené: 22. 5. 2019

7/2019 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Banka

7-2019-VZN-o-evidencii-a-vodeni-psov-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,62 kB
Vložené: 22. 5. 2019

2/2019 VZN o organizácii miestneho referenda

2-2019-VZN-o-miestnom-referende-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,34 kB
Vložené: 11. 3. 2019

2018

6/2018 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Banka

6-2018-VZN-o-miestnych-daniach-od-1-1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,64 kB
Vložené: 27. 11. 2018

5/2018 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

5-2018-VZN-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,42 kB
Vložené: 27. 11. 2018

4/2018 VZN o určení názvu ulice Moravanská ulica

VZN-o-určení-názvu-ulice-Moravanská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,58 kB
Vložené: 17. 9. 2018

3/2018 VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v Obci Banka

3-2018-VZN-sociálne-služby-od-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,01 kB
Vložené: 12. 3. 2018

2/2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy

3-2018-VZN-sociálne-služby-od-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,01 kB
Vložené: 12. 3. 2018

1/2018 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Banka pre rok 2018 na úseku školstva

VZN-o-financovaní-originálnych-kompetencií-obce-Banka-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,72 kB
Vložené: 2. 1. 2018

2017

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov

3-2017-VZN-o-vylepovaní-volebných-plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,06 kB
Vložené: 6. 9. 2017

2/2017 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Banka

VZN-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-obce-Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,22 kB
Vložené: 27. 2. 2017
Zobrazené 21-40 z 60
hore

Naše organizácie a partneri