Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Základná škola s materskou školou Banka

Základná škola s materskou školou Banka

Bananská ulica 46, 921 01 Banka

0910744445 (ZŠ) 0910199969 (MŠ) 

Odhlasovanie obedov: : 0911 098 445, alebo sjskolkabanka@centrum.sk

zsbanka@gmail.com

zssmsbanka.edupage.org

Otváracie hodiny

pondelok - piatok

V obci Banka sídli základná škola s materskou školou. Škola je plnoorganizovaná s právnou subjektivitou od 1. januára 2002. Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom obec Banka. V roku 2019/2020 bola ukončená rok a pol trvajúca výstavba novej budovy materskej školy, telocvične, učební, kuchyne, jedálne a príslušných priestorov. Od začiatku Školského roka 2019/2020 tak sídli škola a škôlka na spoločnom pozemku.

  • riaditeľka školy: Mgr. Karin Fabian Kusovská
  • zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Dagmar Petláková
  • zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Monika Motyčková
  • vedúca hospodárskeho úseku: Mgr. Karolína Beňová
  • výchovná poradkyňa: Mgr. art. Barbora Benková,

Základná škola

Základná škola poskytuje deťom kvalitné základné vzdelanie. Žiaci 1. až 9. ročníka sú začlenení do 11 tried. Žiaci majú možnosť navštevovať školský klub detí a stravovať sa v novej školskej jedálni. Jednotlivé triedy navštevujú menšie počty detí, čo umožňuje venovať primeranú pozornosť všetkým deťom, pomáhať slabšie prospievajúcim žiakom, vyhľadávať talentovaných žiakov, rozvíjať ich schopnosti a umožniť im preukázať svoj talent od školských kôl až po krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže.

V škole sa vyučuje anglický jazyk ako hlavný cudzí jazyk už od 1. ročníka. V Školskom roku 2017/2018 bola v škole otvorená okrem klasickej aj bilingválna trieda (1. ročník), v ktorej sa vyučuje metódou CLIL (postupne sa po anglicky vyučuje viacero predmetov na prvom stupni). Od 7. ročníka sa na základe Školského vzdelávacieho programu deti učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Žiaci sú dostatočne jazykovo pripravení na zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku.

V septembra 2002 v škole vznikla počítačová trieda, v roku 2003 dve odborné počítačové učebne, v roku 2008 pribudla tretia, vďaka projektu eSlovakia aj so zavedeným internetom. V roku 2019 sa počítačová trieda presťahovala do jazykovo-počítačovej učebne v novopostavenom komplexe.

Od septembra 2004 sa formou vzdelávacích poukazov rozšírila krúžková činnosť v základnej škole. Vedúcimi krúžkov sú pedagogickí zamestnanci našej školy.

Podporou zdravej výživy je zavedenie mliečneho a ovocného dňa v týždni na I. stupni v rámci desiatového programu. Škola sa každoročne zapája do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách, na základe ktorého dostávajú všetci žiaci týždenne buď jablkovú šťavu, alebo jablko. V rámci projektu ALINO sa pedagogická práca sústredí aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia.

Vďaka projektu Otvorená škola, ktorý vypracoval obecný úrad v spolupráci s vedením školy, a vďaka sponzorom sa pred budovou školi nachádza multifunkčné ihrisko s betónovým povrchom.

Získané poznatky z jednotlivých predmetov si žiaci overujú počas odborne zameraných exkurzií, ktoré rozširujú ich rozhľad.

Materská škola

Od Školského roku 2019/2020 zdieľa nová materská škola pozemok so základnou školou. Má 3 oddelenia, do ktorých sú predškoláci rozdelení podľa veku: Lienky (3 až 4-ročné deti), Včielky (4 až 5-ročné deti) a Motýliky (5 až 6-ročné deti). Kapacita škôlky je 50 detí.

Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie sa v rôznych doposiaľ neznámych oblastiach. Učiteľky materskej školy sa snažia usporiadať denné činnosti tak, aby sa život v materskej škole stal pre deti radostným a atraktívnym. Nato využívajú aj interaktívne tabule.

 

Dátum vloženia: 22. 9. 2022 19:53
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2022 19:57
Autor: admin prevod
hore

Naše organizácie a partneri