V marci začne obec distribuovať smetné nádoby na zelený odpad

Vedeli ste, že zhruba 40 % obsahu nádoby na komunálny odpad tvorí bioodpad? Vytriedením takéhoto odpadu sa jednak zásadne znižuje množstvo komunálneho odpadu a zároveň sa z bioodpadu dá spracovať úrodná kompostová zemina. Kompostovaním je možné vrátiť do pôdy cenné živiny. Aj z týchto dôvodov obdržia obyvatelia v priebehu marca nádoby na zelený odpad.

Do nádob na zelený odpad patrí:

 • tráva
 • lístie
 • drobné konáre (do priemeru 1 cm a do dĺžky 10 cm)
 • zvyšky rastlín
 • časti kríkov
 • burina
 • kôra
 • piliny a hobliny
 • drevný popol
 • seno a slama
 • popadané ovocie
 • zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny
 • izbové rastliny
 • zemina z kvetináčov
 • zvyšky kávy a čaju (aj s čajovými vreckami)
 • papierové vrecko znečistené zeleninou a ovocím
 • škrupiny z vajec a orechov
 • zvyšky obilnín
 • jadierka a kôstky z ovocia
 • zvyšky jedla rastlinného pôvodu

Do nádob na zelený odpad nepatrí:

 • mäsité zvyšky jedla
 • kosti
 • zvyšky rýb
 • oleje a tuky
 • zvyšky mlieka a mliečnych výrobkov
 • mliečne vrecká a škatule
 • kamene
 • cigaretové ohorky
 • plienky
 • popol z uhlia
 • vrecká z vysávača
 • vlasy
 • farby
 • guma a polystyrén
 • zmiešaný komunálny odpad
 • sklo, kovy, plasty, textil
 • chemické a nebezpečné látky
 • stavebné materiály a suť
 • výkaly mačiek a psov
 • uhynuté zvieratá

Bioodpad nepatrí do komunálneho od­padu. Do nádob na bioodpad vhadzujte odpad bez igelitových vriec.

Nádoby do domácností
Združenie obcí Holeška, ktorého členom je od októbra minulého roka aj naša obec, zadovážilo prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže nádoby na zelený odpad. Do obce by mali byť dovezené v najbližších týždňoch. Nádoby bude potrebné najskôr poskladať, označiť nálepkami a zaevidovať. Následne ich technickí pracovníci obecného úradu doručia jednotlivým domácnostiam. Obyvatelia, ktorí nebudú zastihnutí, si budú môcť nádobu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Plastové nádoby na zber zeleného odpadu majú objem 240 lit­rov (v porovnaní s nádobami na komu­­nálny odpad majú dvojnásobnú kapacitu).

Vývoz každé dva týždne
Vývoz nádob bude ­prebiehať v dvojtýždňových intervaloch od marca do októbra. Nádoby budú okrem nálepiek opatrené i čipmi, ktoré počas vysýpania obsahu nádoby do smetiarskeho vozidla odošlú údaje o množstve odpadu do systému. Združenie obcí Holeška koncom minulého roka zakúpilo smetiarske vozidlo, ktoré momentálne absolvuje technickú kontrolu a montáž vážiaceho zariadenia. Separovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu bude adresné a bude teda možné vy­hodnotiť nielen celkové množstvo vytriedenej odpadovej zelene, ale i mieru separácie v jednotlivých bananských domácnostiach. Trend váženia odpadu čaká v najbližších rokoch aj komunálny odpad a ostatné separované komodity.

Úrodná zemina
Vývozy bioodpadu tak nahradia pôvodne plánované záhradné kompostéry. O možnosť získať kvalitnú kompostovú zeminu však obyvatelia neprídu. Združenie obcí Holeška disponuje kompostárňou v obci Krakovany a po vzájomnej dohode s obcami vie dodať kompost priamo z nej. V našej obci sme záujem otestovali koncom októbra minulého roka. Po výzve na obecnej facebookovej stránke sa v priebehu niekoľkých dní minulo 7 metrov kubických úrodnej zeminy na ploche pri Odborárskej ulici.

Nie je bioodpad ako bioodpad
Je potrebné rozlišovať kuchynský a zelený odpad. Kuchynský odpad je a bude možné odovzdať na kontajnerových stojiskách v obci. Tento druh odpadu sa v bioplynových staniciach mení na vykurovacie palivo, elektrickú energiu a hnojivo. Na druhej strane zelený odpad bude zbieraný priamo v domá­c­nostiach. Jeho cesta sa končí v kompostárni, kde z neho vznikne kvalitný kompost. Bude potrebné dať si pozor, ktorý odpad do ktorej nádoby vyhodíme.

Väčšina odpadu sa dá vytriediť
Keďže bioodpad tvorí štatisticky zhruba necelú polovicu objemu komunálneho odpadu, pokiaľ budú obyvatelia poctivo separovať, citeľne sa zníži tonáž komunálneho odpadu, a to najmä počas záhradkárskej sezóny. Práve od hmotnosti komunálneho odpadu a miery vytriedenosti závisia poplatky za jeho vývoz a skládkovanie, ktoré spoločnosť Marius Pedersen z roka na rok zvyšuje. Súčasným trendom je, že po zavedení triedeného zberu (predovšetkým nádob na bioodpad) mestá a obce pristupujú k zníženiu frekvencie vývozu komunálneho odpadu – z dvojtýždňového na troj- až štvortýždňový cyklus.

Cieľom je vytriediť komunálny odpad čo najviac, ako sa dá. Nádoba má obsahovať len odpad, ktorý sa nedá ďalej zužitkovať. Stáva sa tiež, že pracovníci vývoznej spoločnosti nájdu v nádobách na triedený zber zložku, ktorá tam nepatrí (napr. v nádobe na sklo objavia sklené poháre v papierovej škatuli). V takom prípade obsah nádoby nevyvezú bezplatne na recy­kláciu, ale ho považujú za ko­mu­nálny odpad, ktorého vývoz stojí obec nemalé finančné prostriedky. Nehovoriac o znehodnotení odpadu – kým separovaný odpad (plasty, papier, kovy, tetrapaky, kuchynský odpad, zelený odpad, elektroodpad) putuje na recykláciu a ďalšie spracovanie, komunálny odpad končí na skládke.

text a foto:
Viktor Vrábel