Taký bol rok 2021

Vážení občania,
nástup nového roka býva momentom bilancovania. Pripomeňme si udalosti, ktorými sme si prešli v roku 2021.

15. február – 31. marec 2021
Elektronické samosčítanie
Sčítanie obyvateľstva nadviazalo na Sčítanie domov a bytov v roku 2020. V prvej etape sa Slováci sčitovali sami elektronicky.

13. február 2021 – 24. apríl 2021
Antigénové testovanie
Jedinou udalosťou, kde sa mohli Bananci počas jari stretnúť, bolo testovanie v školskej telocvični. Počas víkendov obyvateľov napriek pracovnej vyťaženosti testoval pozitívne naladený odberný tím.

22. február 2021 – súčasnosť
Modernizácia cesty na Havran
Spoločnosť Swietelsky rozbehla dlho očakávanú rekonštrukciu Cesty II/499 v úseku od križovatky Topoľčianska – Bananská po motorest na horskom priechode Havran. Práce sa chýlia ku koncu.

8. – 10. marec 2021
Archeologický výskum na Červenej veži
V marci geológovia a paleontológovia preskúmali nálezisko kostrových pozostatkov mamuta, ktoré bolo odhalené na Červenej veži. Ide o vzácny objav pravekého osídlenia z obdobia asi 32 až 40-tisíc rokov pred naším letopočtom.

26. marec 2021
Sprístupnenie lávky
Mesto Piešťany po ­rekonštrukcii otvorilo lávku na Krajinskom moste,
ktorú vo veľkom využívajú aj naši obyvatelia.

marec 2021
Zber kuchynského odpadu
Od marca zbierame v obci biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Zberné nádoby sú umiestnené na jedenástich miestach vrátane stojísk pri bytovkách.

2. – 5. apríl 2021
Veľká noc
Veľká noc bola opäť s prívlastkom „lockdownová“. V kostole sa nekonali omše ani spovede. Šibačka a oblievačka mohli prebehnúť len doma v rodinnom kruhu.

10. apríl 2021
Zber bio- a elektroodpadu
Pri futbalovom ihrisku a pri jazierku Hlavina prebehol zber zeleného odpadu a elektrospotrebičov.

17. apríl 2021
Čistá obec
O týždeň neskôr sa na rovnakých miestach konal zber nepotrebného nábytku a vybavenia z domácností. Pri ukladaní odpadu pomáhali obecní poslanci. Na upratovaciu akciu brigádami nadviazali aj niektoré obecné organizácie.

30. apríl 2021
Stavanie mája
V posledný aprílový deň sa na Banke už tradične staval máj. Síce bez obecenstva, bez dychovky, bez občerstvenia, ale predsa. Skoro desaťmetrový smrek dopoludnia vyzdobili stužkami zamestnanci obecného úradu. K nebu ho vztýčili chlapi z obce.

apríl 2021
Nové CD hudobnej skupiny Prameň
Hudobná skupina Prameň z Banky vydala svoje tretie CD s názvom Spievajme kamaráti. Hudobné CD si môžete zakúpiť u pána Michala Rusnáka.

3. máj – 13. jún 2021
Asistované sčítanie obyvateľstva
Počas druhej etapy sčítania mali obyvatelia, ktorí sa nevedeli sčítať sami, možnosť sčítať sa prostredníctvom mobilného a stacionárneho asistenta. Mobilný asistent navštívil štyroch obyvateľov vo svojich domácnostiach. Na hasičskej zbrojnici na Topoľčianskej ceste bolo zriadené kontaktné miesto, kde stacionárny asistent počas mesiaca a pol sčítal niekoľko desiatok obyvateľov.

15. máj 2021
Predvádzacie jazdy motocyklov
V polovici mája sa motokrosová trať v časti Rovniny zaplnila motokrosovými nadšencami. Motoklub Ahoj pripravil pre záujemcov predvádzacie jazdy motocyklov.

3. jún 2021
Božie telo
Veriaci sa aj v minulom roku postarali o nádherne vyzdobené oltáriky. Po bohoslužbe v kostole sa pri nich zastavila procesia veriacich s kaplánom Ľubošom Matúšom.

5. – 6. jún 2021
Grasski FIS World Cup
V Lyžiarskom stredisku Ahoj sa po prvýkrát konal Svetový pohár v lyžovaní na tráve. Netradičné športové podujatie zorganizovala Slovenská lyžiarska asociácia s pomocou sponzorov, našej obce a miestnych dobrovoľníkov.

19. jún 2021
Detské rybárske kaprové preteky PISCARI Slovakia o pohár starostky obce Banka
Pri Obtokovom ramene Váhu bojovalo v horúcom počasí šesťdesiatdeväť rybárov vo veku do štrnásť rokov. Každé dieťa si odnieslo rybársku trofej a krmivo pre ryby, prví piati pretekári získali aj poháre.

20. jún 2021
Rozlúčka s dekanom
V nedeľu 20. júna odslúžil rozlúčkovú omšu odchádzajúci dekan Jozef Gallovič.

26. – 27. jún 2021
Oslavy 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru
Pri príležitosti okrúhleho a najmä ojedinelého výročia hasiči v spolupráci s obcou pripravili dvojdňový program. Sobota patrila atrakciám na ihrisku. Hasičská mládež predviedla požiarne útoky. Deti si mohli okrem iného vyskúšať ručné striekačky a povoziť sa v hasičskom aute. Nedeľný program sa niesol v slávnostnom duchu. Počas omše bola posvätená hasičská štandarda i sošky sv. Floriána, patróna hasičov. Nasledovala slávnostná výročná členská schôdza v kultúrnom dome, na ktorej boli ocenení zaslúžilí členovia.

27. jún 2021
Rozlúčka s kaplánom
V poslednú júnovú nedeľu sa v kostole lúčil kaplán Ľuboš Matúš. Rozlúčka bola obzvlášť dojímavá
a nezaobišla sa bez sĺz.

27. jún 2021
Požehnanie obecného úradu
Po rozlúčkovej omši navštívil odchádzajúci kaplán Ľuboš Matúš spolu s miništrantmi nový obecný úrad. Svätenou vodou a kadidlom požehnal všetky miestnosti.

júl 2021 – súčasnosť
Výstavba hasičskej garáže
Obyvatelia prechádzajúci centrom obce isto zaregistrovali garáž vyrastajúcu po pravej strane bývalého obecného úradu, pôvodne hasičskej zbrojnice. Momentálne prebiehajú dokončovacie práce v garáži, šatni a v okolí budovy. Už čoskoro sa naši dobrovoľní hasiči po dlhých rokoch nasťahujú
do staronových priestorov.

3. – 4. júl 2021
Citroën zraz
V miestnom Campingu Pullmann sa konal desiaty ročník Citroën zrazu s účasťou tridsiatich ôsmich historických i súčasných vozidiel francúzskej automobilky.

4. júl 2021
Privítanie nového dekana
Veriacim v kostole sa predstavil nový dekan Marián Kolenčík.

11. júl 2021
Privítanie nového kaplána
O týždeň neskôr odslúžil svoju prvú omšu kaplán Ján Fábik.

17. júl 2021
Zapálenie Vatry zvrchovanosti
Pri príležitosti 29. výročia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky sme na futbalovom ihrisku zapálili Vatru zvrchovanosti. Do tanca hrala DH Inovčanka a DJ Zipo.

21. august 2021
Nohejbalový turnaj o putovný pohár starostky obce Banka
17. ročník Nohejbalového turnaja o pohár starostky obce Banka sa konal na novom multifunkčnom ihrisku. Spolu sa zišlo osem trojčlenných tímov.

júl – august 2021
Summer Academy
Počas letných prázdnin pripravila základná škola štyri turnusy denného tábora Summer Academy. Deti sa venovali kreatívnym aktivitám, ale takisto sa zdokonaľovali
v anglickom jazyku.

september 2021 – súčasnosť
Inštalácia kamerového systému a optického internetu
Spoločnosť Dobrý net v obci inštaluje kamerový systém a optický internet. Pribudlo celkovo trinásť kamier, ktoré sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach. K optickému internetu sa obyvatelia môžu pripájať od konca minulého roka.

september 2021 – súčasnosť
Označovanie smetných nádob
Od septembra prebieha označovanie smetných nádob na komu­nálny, plastový a papierový odpad. QR kódy poslúžia na monitorovanie množstva vytvoreného odpadu.

október 2021 – súčasnosť
Stavebné práce pri kostole
Začiatkom októbra sa začala rekonštrukcia okolia starého kostola. Prebieha úprava vstupu z chodníka do podvežia i na kostolný dvor.

2. október 2021
Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
Sezóna lyžiarov na tráve vyvr­­cho­­lila v prvú októbrovú sobotu Majstrovstvami Slovenska v Lyžiar­skom stredisku Ahoj.

2. október 2021
Bananská Buď-fit
Obec po ročnej nedobrovoľnej prestávke opäť usporiadala turistické podujatie Bananská Buď-fit. Štart aj cieľ boli tentokrát na futbalovom ihrisku.

2. október 2021
Súťaž o najlepšieho gulášmajstra
Na futbalovom ihrisku súperilo štrnásť kuchárskych tímov. Slnečné počasie prilákalo popoludní ­množstvo návštevníkov, ktorí mohli nielen guláše ochutnávať, ale aj hodnotiť.

17. – 18. október 2021
Netradičná návšteva v kempe
V Campingu Pullmann nocoval dobrodruh Michael Rinderle so svojím oslíkom Vaillantom. Putujú z Nemecka do Iránu.

19. október 2021
Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Banka
Verejného prerokovania v kul­túrnom dome sa zúčastnilo dvad­sať­osem obyvateľov obce.

28. október 2021
Mesiac úcty k starším
Počas štvrtkového popoludnia zahrala seniorom v kultúrnom dome Hudobná skupina Prameň. Od obce dostali malé pozornosti. Ostatným seniorom boli doručené.

október – december 2021
Nové možnosti doručovania
Počas jesene pribudli pri obecnom úrade dva balíkoboxy (Penguinbox a Z-BOX) a schránka Slovenskej pošty na odosielanie listov.

1. november 2021
Sviatok všetkých svätých
Počas Sviatku všetkých svätých hrala Dychová hudba Inovčanka smútočné piesne na cintoríne.

14. november 2021
Svätomartinské hody
V kostole sa konala hodová svätá omša venovaná svätému Martinovi, patrónovi mnohých slovenských kostolov vrátane bananského.

24. december 2021
Štedrý deň
Ani aktuálne opatrenia neohrozili vianočné tradície. Dopoludnia si mohli veriaci prísť odpáliť Betlehemské svetlo a odliať Svätenú vodu. O osemnástej hodine zahral Michal Rusnák zo strechy
svojho domu vianočnú koledu Tichá noc. O polnoci sa uskutočnila polnočná svätá omša.

31. december 2021
Koniec roka
S rokom sme sa rozlúčili vo svojich domácnostiach a pred nimi. Ohňostroje bolo vidieť na mnohých uliciach a záhradách.

Vážení občania,
vstupujeme do ďalšieho náročného roka. Či sa nám podarí naplniť naše ciele a predsavzatia, záleží do veľkej miery od nás. Usilujme sa pomáhať si navzájom a zveľaďujme si našu obec aj naďalej.

Mgr. Tatiana Julinyová,
starostka obce Banka