Sčítali sa už tri štvrtiny Banancov

Sčítali sa už tri štvrtiny Banancov Ak ste sa ešte elektronicky nesčítali, máte čas už len do konca marca. Všetky vpísané údaje sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Elektronické samosčítanie

15. marca Štatistický úrad informoval, že v rámci Slovenska sa sčítalo 63 percent obyvateľov. Na Banke v tom čase bolo sčítaných už 70 percent obyvateľstva (v čase vyjdenia novín viac ako 75 percent).

Elektronické (on-line) sčitovanie sa začalo 15. februára a skončí sa 31. marca 2021. „Do tohto termínu by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí majú, alebo mohli by mať problémy s elektronickým sčítaním,“ informuje Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

ŠÚ SR dôrazne upozorňuje, že povinnosť sčítať sa ukladá Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z neho okrem iného vyplýva, že ak si obyvateľ túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta: „Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 eur.“

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie prebehne po 1. apríli 2021 a má trvať nepretržite 6 týždňov. Presný termín bude stanovený na základe epidemiologickej situácie. „Asistované sčítanie sa týka výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít),“ doplnila Ľ. Ivančíková.

Počas prvého aprílového týždňa budú ŠÚ SR a obec analyzovať výsledky dosiahnuté elektronickým samosčítaním. Obec následne vytvorí a potrebnými zariadeniami vybaví kontaktné miesto.

  • Stacionárny asistent
    V našej obci bude kontaktné miesto zriadené v budove hasičskej zbrojnice (Topoľčianska cesta 23, Banka). Digitálne vylúčených obyvateľov sčíta vyškolený stacionárny asistent, ktorý je zaviazaný mlčanlivosťou.
  • Mobilný asistent
    Okrem stacionárneho pracovníka obec disponuje aj vyškoleným mobilným asistentom. Ten po predchádzajúcom telefonickom dohovore (0901 745 177) navštívi priamo v domácnosti imobilných obyvateľov, ktorým zdravotný stav neumožňuje prísť na kontaktné miesto, ktorí sa nevedia sami sčítať, alebo ich nemá kto sčítať. Mobilný asistent po príchode do domácnosti predloží príslušný preukaz. Takisto je viazaný mlčanlivosťou.

Presné časové obdobie, kedy sa digitálne vylúčení obyvatelia budú môcť prísť sčítať, príp. si budú môcť dohodnúť mobilného asistenta, zatiaľ nie je známe. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu však dôrazne odporúčame využiť prioritne elektronické sčítanie.

O podrobnostiach bude štatistický úrad priebežne informovať. Viac informácií sa dočítate na webovej stránke venovanej sčitovaniu a tiež na našej obecnej webovej stránke. V prípade otázok kontaktujte:

  • call centrum – 02/20 92 49 19
  • obecný úrad – 0901 745 177

ŠÚ SR, OcÚ Banka