Pribudne nový typ nádob na odpad

S odpadom sa stretávame každý deň. Ekológovia síce odporúčajú nevytvárať odpad vôbec, avšak pri prechádzke obcou je zrejmé, že realita je iná. Pri prepchatých smetných nádobách na triedený odpad pribúdajú ďalšie vrecia, ktoré tu pobudnú až do najbližšieho vývozu. Ten je niekedy na pláne až po dvoch mesiacoch. Prečo sú intervaly nastavené poriedko a aké novinky v oblasti odpadov nás čakajú tento rok?

Kuchynský odpad
Slovenské mestá a obce dostali od štátu ďalšiu úlohu. V novembri 2019 parlament schválil novelu Zákona o odpadoch č. 79/2015, ktorá samosprávam určuje povinnosť vytvoriť podmienky a zabezpečiť zber a triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Mestá a obce musia zaviesť zber kuchynského odpadu v prvej polovici roku 2021.

Kuchynským odpadom sú:

 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
 • zvyšky pečiva, starý chlieb
 • kávové a čajové zvyšky
 • vaječné škrupiny,
 • škrupiny z orechov
 • jedlé oleje a tuky
 • zvyšky mäsa
 • zvyšky potravy rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • nespracované zostatky surovín
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené potraviny
 • znečistené papierové vrecko
 • použitá papierová vreckovka, servítka, utierka
 • vlasy a chlpy

„V našej obci budú rozmiestnené stodvadsaťlitrové nádoby na kuchynský odpad v priebehu mesiaca február. Nachádzať sa budú pri každom bytovom dome (Topoľčianska cesta, Cesta Janka Alexyho, Do­minova cesta, Podhorská ulica a Lesná ulica) a na dvoch ďalších verejne prístupných miestach – na Hlavine a na Karpatskej ulici,“ otvára tému starostka obce Tatiana Julinyová.

Každá domácnosť v bytovom dome dostane päťlitrové vedro na vynášanie kuchynského odpadu. Ak budú mať záujem o vedro obyvatelia rodinných domov, môžu oň požiadať na obecnom úrade. V prípade väčšieho záujmu nie je problém vedrá doobjednať.

Po zriadení nádob na kuchynský odpad obyvatelia už nebudú môcť tento typ odpadu vyhadzovať do nádob na komunálny odpad. Jednoducho povedané, zvyšky večere či zhnité ovocie nemôžu skončiť v zmesovom ­komunálnom odpade – patria do nádoby na kuchynský odpad. Pracovníci vývoznej spoločnosti budú obsah nádob na komunálny odpad kontrolovať. Pokiaľ v nich nájdu podiel kuchynského odpadu, nádoba nemusí byť vyvezená. Doposiaľ sa obsah nádob na komunálny odpad príliš nekontroloval. Naopak, dôsledne sa kontrolujú farebné nádoby na triedený odpad.

Nádoby na kuchynský odpad bude firma vyvážať raz týždenne, pričom postup bude odlišný. „Pracovníci nádobu s kuchynským odpadom celú naložia a odvezú. Zároveň ju nahradia novou, čistou, vydezinfkovanou nádobou. Na mesiace jún, júl, august a september plánujeme vyrokovať vývoz kuchynského odpadu dvakrát týždenne,“ hovorí starostka. Dodáva, že náklady spojené s vývozom kuchynského odpadu znáša obec.

Bioodpad
Obec na základe výzvy ministerstva životného prostredia predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zakúpenie kompostérov do záhrad rodinných domov. Ak by obec vo výzve uspela, získala by dva druhy kompostérov. V roku 2017 obyvatelia v ankete rozhodli, že majú pomerne veľký záujem aj o menší, aj o väčší variant. „Menší kompostér má objem tristopäťdesiat litrov, väčší štyristopäťdesiat litrov. Prideľovali by sa podľa veľkosti záhrad. Napríklad obyvateľ, ktorý má záhradu s výmerou 350 m2, dostane 350-litrový kompostér,“ vysvetľuje T. Julinyová.

Práve pred tromi rokmi prebiehala výzva, prostredníctvom ktorej mohli samosprávy získať kompostéry. „Keďže podľa prepočtov by náklady na kompostéry pre našu obec činili 15-tisíc eur a minimálny príspevok bol 80-tisíc eur, nespĺňali sme atribút výzvy, a tak sme sa do nej nemohli zapojiť,“ dodala starostka. Výzva bola určená skôr pre mestá, spojiť sa s inou obcou nebolo možné.

Ministerstvo životného prostredia má už dva a pol roka na stole žiadosť obce o príspevok na vybudovanie kompostárne. Doposiaľ ministerstvo nerozhodlo a k aktuálnemu stavu výzvy sa nevyjadruje.

Zberný dvor
„Treba zriadiť zberný dvor“ je jedným z najčastejších komentárov, ktorý v našej obci zaznieva pri rozoberaní ekologických tém. Samozrejme, obec záujem má, zberný dvor by bol v prospech obyvateľov aj obce ako takej, avšak Banka je vo viacerých ­ohľadoch špecifická obec. Značná časť obce leží v ochrannom pásme vôd. Z dô­­vodu ohrozenia zásob pitnej vody toxickými látkami v takýchto miestach zberný dvor vybudovaný byť nemôže, presnejšie povedané nesmie.

„Druhý zásadný problém je, že obec má minimum vlastných pozemkov. Jedinou potenciálnou lokalitou je oblasť pri Sĺňave, avšak bolo by nezmyselné umiestniť zberný dvor do hotelovej lokality. Zároveň tam zasahuje ochranné pásmo vodnej nádrže Sĺňava,“ zdôrazňuje T. Julinyová.

Obec sa, žiaľ, nafúknuť nedá, preto sa jej vedenie pokúšalo nadviazať spoluprácu so susednou obcou Moravany nad Váhom, ktorá má na zberný dvor vhodný pozemok. Napokon však moraviansky starosta Peter Hulman zo spolupráce ustúpil.

Pozemok vhodný pre zberný dvor musí mať veľkú výmeru. Je potrebné na ňom vyčleniť priestor pre veľkoobjemné kontajnery, ale aj miesta, kde budú zamestnanci obce triediť vybrané komodity. Totiž nie každý odpad je pre spracovávateľov zaujímavý – napríklad PET fľaše sú žiadané, avšak mikroténové vrecká nie. V prípade zriadenia zberného dvoru musí obec zazmluvniť firmy, ktoré odpad odvezú na ďalšie spracovanie. Ak prestane mať takáto firma záujem o určitú komoditu, tento druh odpadu sa prestane vyvážať a začne sa zhromažďovať na zbernom dvore.

Plocha zberného dvora musí byť vybetónovaná. Táto požiadavka vylučuje možnú lokalitu Kavadín (smerom na Havran), ktorá sa nachádza v lesnatej oblasti bez možnosti väčších zásahov. V súčasnosti provizórne slúži na skládkovanie biologického odpadu.

Harmonogram vývozov
Vývozy separovaného odpadu pre Banku, Piešťany a okolité obce plá­nuje vývozná spoločnosť Marius Pedersen, a. s., ktorá má v našom regióne monopolné postavenie. Počet vývozov triedeného odpadu sa odvádza od počtu nádob rozmiestnených v obci a od hmotnosti odpadu. Napríklad plasty sú v porovnaní s iným druhmi odpadov veľmi ľahké.

Ovplyvniť harmonogram je veľmi náročné, obec musí opakovane žiadať o pridanie vývozných termínov, často bez výsledku. „Nechcú nám zvýšiť intenzitu vývozov, pretože vraj málo separujeme, čo je, myslím, hlúposť. Stáva sa napríklad, že ak sa nádoby na plastový odpad rýchlo zaplnia a vývoz je v nedohľadne, obyvatelia hádžu plasty aj do komunálneho odpadu. Jednoducho, nemajú ho kam dať,“ opisuje starostka. Dodajme, že za rok 2019 bolo v našej obci vytriedených 30,64 percent komunálneho odpadu, čo je dvojnásobný nárast oproti roku 2018. Štatistika za rok 2020 zatiaľ nie je k dispozícii.

„Klietky“ na smetné nádoby
Obec uvažuje nad vybudovaním prístreškov nad 1 100-litrovými smetnými nádobami na verejných priestranstvách. Doposiaľ si takéto oplotenie dali vybudovať obyvatelia vojenských bytoviek na Podhorskej ulici, podobne aj obyvatelia obecných bytoviek na Ceste Janka Alexyho. Pri bytovkách na Dominovej ceste obec prístrešok vybudovať nemôže, pretože nejde o obecný pozemok (areál patrí Slovenským liečebným kúpe­ľom Piešťany). Tejto téme sa ešte budeme venovať.

Poplatok za komunálny odpad
Obec, resp. jej obyvatelia platia len za vývoz komunálneho odpadu (vývoz separovaného odpadu totiž hradí Organizácia zodpoved­nosti výrobcov – skrátene OZV). Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o., ktorá prevádzkuje skládku v obci Rakovice, zvýšila medziročne poplatok za skládkovanie o 2 eurá. Toto zvýšenie musí, žiaľ, obec premietnuť do miestneho poplatku.

Aktuálna výška miestneho poplatku za komunálny odpad:

 • fyzická osoba: 30,00 eur
 • seniori (nad 65 r.): 24,00 eur
 • občania v hmot. núdzi: 24,00 eur

Podrobnosti k tomuto poplatku ­vrátanie sadzieb pre právnické osoby nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 4/2020.

Kalendár vývozov triedeného odpadu nájdete tu.

text: Viktor Vrábel,
titulná fotografia: menejodpadu.sk,
fotografia v článku: Viktor Vrábel