Oprava cesty na Havran sa chýli ku koncu

Vo februári sa rozbehla rekonštrukcia Cesty II/499 od centra obce po hranicu krajov. Hoci pôvodne sa plánovalo s ukončením prác vo februári 2022, realizátor prác Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. predpokladá dokončenie do konca aktuálneho roka. Informoval o tom Ernest Lančarič z Odboru dopravnej politiky TTSK.

Február – marec 2021

Stavebné práce boli započaté 22. februára 2021 ešte v čase zimnej údržby. Boli prispôsobené tomuto obdobiu a zamerané najmä na: osádzanie dočasného dopravného značenia, na odstránenie zvodidiel, očistenie svahu od náletovej zelene, odhumusovanie a na výkop rýh (príprava na budovanie mikropilót).

Následne sa pokračovalo na hornom úseku cesty v kilometroch 4,050 – 4,200, kde bol vybudovaný mikropilótový prah s dĺžkou 150 metrov na zaistenie stability svahu cesty. Je to najdlhší stavebný úsek. Komunikácia bola zúžená do jedného jazdného pruhu, prejazd vozidiel bol umožnený s pomocou prenosnej svetelnej signalizácie.

V mesiaci marec 2021 prebiehali práce v kilometroch 3,050 – 3,125. Práce boli zamerané na realizáciu gabiónového múru s výškou 1 meter na zaistenie stability násypu cesty.

Apríl – júl 2021

Práce prebiehali v úseku od horného konca Cesty II/499 (hranica TTSK/NSK, kilometer 4,37) až po odbočku k Reštaurácii Furman (kilometer 2,9). V tomto úseku bol zrealizovaný mikropilótový železobetónový prah, gabiónové múry a osadené zvodidlá. Odvodnenie komunikácie je zabezpečené osadením žľabov, ktoré ústia do vpustov a existujúcich priepustov, ktoré museli byť tiež prečistené a sfunkčnené. Odfrézovaná bola asfaltová vrstva. V miestach, kde došlo k výskytu narušenia aj spodných vrstiev vozovky, došlo k výmene celej konštrukcie.

Zhotoviteľ ukončil 31. júla 2021 pokládku asfaltových vrstiev v danom úseku a tento úsek bol uvedený do predčasného užívania po zrealizovaní vodorovného dopravného značenia.

V obci bol zrealizovaný mikro­pilótový železobetónový prah v dĺžke 87 metrov a ­odfrézovaná časť vozovky. Odvodnenie ­komu­­nikácie v tomto úseku je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Na žele­­zo­­betónovom prahu bolo osadené oceľové zvodidlo.

Práce prebiehajú s použitím dočasného dopravného značenia, ktoré bolo odsúhlasené dopravným inšpektorátom a okresným úradom, odborom dopravy. Stavba je rozdelená na úseky, podľa dĺžky úsekov je v rámci dočasného dopravné značenie použitá aj svetelná signalizácia.

August – september 2021

Pokračovali stavebné práce od odbočky k Reštaurácii Furman až do obce Banka (frézovanie asfal­tových vrstiev, rekonštrukcia vozovky s výmenou podložia, realizácia oporných konštrukcií) a práce s účelom odvodnenia komunikácie.

text: TTSK,
foto: Viktor Vrábel