Novinky v triedení alebo Načo mi je ďalšia nálepka?

Počas septembra ste mohli v uliciach Banky stretnúť pracovníkov, ktorí označovali nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na plastový odpad nálepkami s tzv. QR kódmi. Slúžia nielen na evidenciu nádob, ale budú použité aj pri hodnotení miery vytriedenosti komunálneho odpadu.

Nálepky s QR kódmi a čítačka kódov

QR kód
Nálepku s QR kódom nalepí pracovník na pravú hornú časť smetnej nádoby. Pozostáva zo štvorcového obrazca a číselného kódu pod ním. Ďalej obsahuje odkaz na webovú stránku elektronického systému evidencie a označenie príslušnosti k našej obci. Nálepky sú odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

Nálepka potvrdzujúca zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad

Potvrdenie o zaplatení poplatku
Súčasne s QR kódom musí byť na smetnej nádobe na komunálny odpad nalepená aj obdĺžniková nálepka so štvorciferným číselným kódom, ktorú vydáva obecný úrad po zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad. Vydáva sa každoročne, toho roku má zelenú farbu. Pre pracovníkov zbernej spoločnosti je signálom, že obyvateľ za vývoz a skládkovanie odpadu zaplatil. Spoločnosť Marius Pedersen, a. s. upozorňuje, že pokiaľ občan nebude mať označenú nádobu takouto nálepkou, značí to, že poplatok neuhradil a nebude mu obsah nádoby vyvezený.

Označovanie nádob pokračuje
Vzhľadom na veľký počet nádob bude označovanie pokračovať počas ďalších vývozných termínov, ktoré v predstihu pripomíname na obecnej webovej a facebookovej stránke. Nádoby, ktoré ešte nemajú nalepený QR kód, ponechajte vyložené pred svojou nehnuteľnosťou počas celého vývozného dňa. Nádoby s nalepeným QR kódom si môžete schovať. Označovanie sa týka zatiaľ len nádob, vrecia sa pripravujú a budú distribuované v dohľadnom čase.

Často sa stáva, že pracovník nájde viac nádob pohromade a je náročné, príp. nemožné nádoby priradiť. Odporúčame preto vo vlastnom záujme napísať na ná­dobu popisné číslo nehnuteľnosti. V opačnom prípade nemusia byť nádoby správne importované do systému – pri vyhodnocovaní vytriedenosti odpadu nastanú nedorozumenia a poplatky nebudú určené správne.

Vývoz označených nádob
Počas vývozného dňa poverený pracovník po naskenovaní QR kódu zadá do systému, aká časť nádoby je zaplnená. Ide o alternatívne riešenie, pretože v čase, keď obec riešila možnosti monitorovania vytriedenosti odpadu, ešte neboli k dispozícii smetiarske vozidlá s vážiacim systémom. Váhy sú postupne do vozidiel inštalované. Akonáhle bude takýmito vozidlami disponovať aj piešťanská pobočka vývoznej spoločnosti Marius Pedersen, obec prejde na váženie odpadu. Presný termín spustenia systému zatiaľ nie je známy, budeme o ňom včas informovať v novinách, na webovej stránke aj na sociálnych sieťach.

Nižšie poplatky pre tých, čo triedia
Cieľom Elektronickej evidencie odpadu ELWIS je motivovať obyvateľov k triedeniu. Rovnaký cieľ má aj obec, ktorá vytvorí sadzobník poplatkov za komunálny odpad. Obyvatelia, ktorí vyprodukujú najmenej komunálneho odpadu, budú platiť najnižšie poplatky.

Ako mám triediť, keď už rok čakám na nádobu?
Dobrá otázka. Problém je dlhodobejšieho rázu. Od októbra 2020 rokuje odpadová spoločnosť s Or­­ganizáciou zodpovednosti výrobcov o navýšení počtu odpadových nádob pre obyvateľov obce Banka. Nádoby na plasty má len polovica bananských domácností, zvyšní obyvatelia triedia do vriec. Zlou správou je, že aj keby obecný úrad (alebo obyvateľ) nádoby zakúpil za vlastné prostriedky, vývozná spoločnosť ich nevyvezie.

text a foto:
Viktor Vrábel