Najväčšia križovatka v obci bude zrejme svetelná

Jednou z tém decembrového zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo riešenie križovatky ciest Topoľ­čianska a Bananská. Poslanci prerokovávali i spôsob napojenia príjazdovej cesty k novej výstavbe na Červenej veži. Projektant ani okresný dopravný inšpektorát neodporúčajú kruhovú križovatku. Tá by síce prvotný nápor premávky vydržala, avšak ide o neperspektívne riešenie, ktoré navyše prináša viacero ďalších nevýhod.

Projektant Juraj Fürst vykonal v križovatke prieskum, ktorého výsledky zhrnul nasledovne: „Tri najviac zaťažené smery sú z Piešťan na Trenčín, z Trenčína na Piešťany a z Topoľčian na Piešťany. Podľa môjho názoru jednoznačne najvýhodnejším technickým riešením je svetelná križovatka.“

V prípade osadenia cestnej svetelnej signalizácie by bola križovatka riadená dynamicky. V praxi to znamená, že miesto bežných radičov s fixne nastavenými časovými intervalmi by boli použité radiče vyššieho štandardu a zároveň by boli do vozovky osadené detekčné senzory. „Systém neustále vyhodnocuje prichádzajúce vozidlá a prispôsobuje svetelné signály tak, aby bola premávka čo najplynulejšia. Z hľadiska jedného cyklu je tento typ križovatky najviac priepustný,“ hovorí Juraj Fürst.

Prvotný návrh – kruhovú križovatku projektant neodporúča, pričom s jeho názorom sa zhoduje aj dopravný inšpektorát. Prečo?

  • Kruhová križovatka je síce priepustná, avšak je nevhodná na miestach, kde nie sú jej jednotlivé ramená rovnako alebo podobne vyťažené. Napríklad pre vozidlá prichádzajúce z relatívne málo frekventovanej cesty na Červenej veži by bolo náročné až nemožné vojsť do kruhového objazdu, pretože z frekventovaných ťahov by neustále prichádzali vozidlá.
  • V prípade nákladnej dopravy by museli ťažké a rozmerné vozidlá na najvyťaženejšom ťahu Piešťany – Trenčín prejsť takmer celým kruhovým objazdom a až následne z neho vyjsť, čím by sťažili vchádzanie na objazd z dvoch ramien (od Topoľčian a z Červenej veže).
  • S ohľadom na nákladnú dopravu by kruhový objazd musel byť väčšieho priemeru. Aby boli dodržané stavebno-technické normy, musel by zasahovať do po­zemkov v súkromnom vlastníctve. Znamenalo by to komplikované majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.
  • Muselo by dôjsť k prekládke inžinierskych sietí.
  • Projektant kruhovú križovatku neschvaľuje aj z dôvodu skomplikovania peších ťahov. Bolo by náročné až nemožné umiestniť chodníky bez zabratia súkromných pozemkov.

text a foto:
Viktor Vrábel