Kto viac vytriedi, menej zaplatí

V priebehu mája budú na Banke nádoby na komunálny odpad, papier a plasty označené QR kódom. Poverený pracovník bude počas každého vývozu evidovať, koľko odpadu jednotlivé domácnosti vytvorili.

Čipované budú len nádoby registrované u vývoznej spoločnosti Marius Pedersen. Presný termín nalepovania QR kódov oznámi obecný úrad v predstihu. Aby bolo možné pri bytových domoch spravodlivo určiť, ako ktorá domácnosť triedi, zber bude prebiehať prostredníctvom 120-litrových vriec s QR kódmi, ktoré zabezpečí obec.

Počas vývozu komunálneho od­pa­du, papiera a plastov zamestnanec obce skontroluje percento naplnenia jednotlivých nádob. Tento údaj zadá do monitorovacieho systému Elwis, ktorý prenesie dáta v reálnom čase na obecný úrad. Koncom roka zamestnanci obce vyhodnotia úspešnosť triedenia v domácnostiach. Od budúceho roka bude v obci platiť nové všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom budú stanovené úľavy z miestneho poplatku za komunálny odpad. Cieľom je motivovať obyvateľov, aby tvorili čo najmenej komunálneho odpadu, ktorý sa nedá ďalej využívať.

Pripomíname, že obyvatelia za vývoz triedeného odpadu neplatia. Tieto náklady hradí Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

text: OcÚ Banka,
ilustr. foto: vv