Koľko odpadu sme vlani vytvorili?

Odpad, ktorý vyhodíme do nádob na zmesový komunálny odpad, končí na skládke zahrabaný pod pôdou. Pozitívnym faktom je, že percento takéhoto odpadu sa darí znižovať, a teda rastie miera vytriedenosti komunálneho odpadu.

Separovaný odpad sa totiž dá zrecyklovať a opäť využiť. S rastúcim percentom vytriedenosti zároveň klesá sadzba za uloženie každej tony zmesového komunálneho odpadu na skládke. Jedným dychom však treba dodať, že vývozná spoločnosť poplatky za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu neustále zvyšuje. Štatistiky za minulý rok si môžete pozrieť nižšie.

Miera vytriedenosti zmesového komunálneho odpadu:

 • 2021 – 50,35 %
 • 2020 – 31,33 %
 • 2019 – 30,64 %
 • 2018 – 22,24 %

Množstvo vyprodukovaného odpadu v obci v roku 2021:

 • zmesový komunálny odpad – 493,0 t
 • biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad) – 210,1 t
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – 23,2 t
 • jedlé oleje a tuky – 0,1 t
 • objemný odpad – 70,1 t
 • drobný stavebný odpad – 9,9 t
 • drevo – 110,0 t
 • papier a lepenka – 30,3 t
 • sklo – 33,3 t
 • plasty – 28,9 t
 • tetrapaky (viacvrstvové materiály na báze lepenky) – 2,3 t
 • železo a oceľ – 111,9 t
 • hliník – 3,2 t
 • meď, bronz, mosadz – 1,8 t
 • olovo – 0,04 t
 • iné kovy – 3,7 t
 • vyradené zariadenia s chlórfluórovanými uhľovodíkmi – 0,63 t
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia – 6,0 t

text a foto: Viktor Vrábel,
zdroj: OcÚ Banka