Dotazník priniesol očakávané i prekvapivé výsledky

V septembrovom vydaní našich novín ste si našli prílohu, ktorou bol Prieskum o úrovni sociálnych služieb v obci Banka. Dotazník vyplnilo celkovo 55 obyvateľov, pričom pri každej otázke mohli respondenti označiť odpoveď, ktorá ich najviac vystihuje. Výsledky dotazníka sú zahrnuté v Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2022 až 2027 a pozrieť si ich môžete aj v tomto článku.


Dotazník si môžete pozrieť tu.


Vaše pohlavie:

 • ženy – 54,70 %
 • muži – 45,30 %

Váš vek:

 • menej ako 16 rokov – 3,80 %
 • 16 – 25 rokov – 9,60 %
 • 26 – 35 rokov – 17,30 %
 • 36 – 45 rokov – 11,50 %
 • 46 – 55 rokov – 11,50 %
 • 56 – 65 rokov – 9,60 %
 • 66 – 75 rokov – 19,20 %
 • 76 – 85 rokov – 15,40 %
 • viac ako 85 rokov – 1,90 %

Vaše vzdelanie:

 • základné – 7,70 %
 • stredoškolské (bez maturity) – 17,30 %
 • stredoškolské (s maturitou) – 51,90 %
 • vysokoškolské – 21,20 %
 • bez ukončeného vzdelania – 1,90 %

Vaše vzdelanie:

 • žiak, študent – 5,60 %
 • zamestnanec – 24,10 %
 • podnikateľ, SZČO – 13,00 %
 • žena/muž na materskej/rodičovskej dovolenke – 7,40 %
 • starobný dôchodca – 40,70 %
 • invalidný dôchodca – 3,70 %
 • nezamestnaný – 5,60 %

Váš rodinný stav:

 • slobodný/á – 28,30 %
 • ženatý/vydatá – 37,70 %
 • rozvedený/á – 13,20 %
 • vdovec/vdova – 20,80 %

V mieste bydliska žijete:

 • sám/sama – 19,20 %
 • s manželom/manželkou – 11,50 %
 • s dieťaťom/deťmi – 11,50 %
 • s manželom/manželkou a dieťaťom/deťmi – 28,80 %
 • v troj- a viac generačnej domácnosti – 19,20 %
 • s cudzou osobou (bez partnerského vzťahu) – 1,90 %

Ako by ste zhodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti?

 • nízka – 13,70 %
 • priemerná – 70,60 %
 • vysoká – 15,70 %

Ako dlho žijete v obci Banka?

 • menej ako 5 rokov – 7,80 %
 • 5 až 10 rokov – 7,80 %
 • 11 až 20 rokov – 19,60 %
 • 21 až 30 rokov – 19,60 %
 • 31 až 40 rokov – 15,70 %
 • 41 až 50 rokov – 11,80 %
 • 51 až 60 rokov – 2,00 %
 • 61 až 70 rokov – 7,80 %
 • 71 a viac rokov – 7,80 %

Využívate (príp. využívali ste v posledných rokoch) Vy alebo Vám blízka osoba niektorú sociálnu službu v obci Banka?

 • áno – 15,10 %
 • nie – 84,90 %

Ako by ste postupovali, ak by ste chceli získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb, ktoré obec poskytuje?

 • opýtam sa na obecnom úrade – 58,30 %
 • vyhľadám si informácie na internete – 14,60 %
 • budem kontaktovať organizácie, ktoré takéto služby poskytujú – 8,30 %
 • oslovím niekoho, kto už takéto služby využil – 18,80 %

Ktorý sociálny problém je podľa Vás v obci dominantný?

 • nedostupnosť starostlivosti o seniora alebo dlhodobo chorého člena domácnosti – 15,40 %
 • nedostupnosť zdravotnej starostlivosti – 50,00 %
 • nedostupnosť kvalitného vzdelania – 1,90 %
 • nízka miera bezbariérovosti – 7,70 %
 • komplikované vybavovanie úradných náležitostí – 0,00 %
 • ohrozenie sociálno-patologickými javmi (alkohol, drogy, hracie automaty, výtržníctvo atď.) – 0,00 %
 • nízka miera informovanosti občanov – 3,80 %
 • žiadny, neevidujem sociálne problémy v obci – 21,20 %

Ktoré zariadenia, príp. aktivity týkajúce sa prevencie v sociálnej oblasti Vám v našej obci chýbajú?

 • športoviská – 4,00 %
 • oddychové zóny – 16,00 %
 • detské ihriská – 4,00 %
 • kultúrno-spoločenské podujatia – 6,00 %
 • záujmové krúžky, klubovne – 4,00 %
 • verejné diskusie, prednášky, besedy – 12,00 %
 • sociálno-právna poradňa – 12,00 %
 • obecná polícia – 12,00 %
 • žiadne – 30,00 %

Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa mala obec v budúcich rokoch zamerať?

 • opatrovateľská služba (opatrovateľka navštevujúca domácnosti) – 20,80 %
 • denný stacionár (zariadenie pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov, ktorí si vyžadujú starostlivosť) – 18,80 %
 • nocľaháreň – 2,10 %
 • nízkoprahové denné centrum pre rodiny a deti (ohrozené sociálnym vylúčením) – 4,20 %
 • sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre – 4,20 %
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – 6,20 %
 • prepravná služba – 2,10 %
 • odľahčovacia služba (vytvára opatrovateľovi osoby ŤZP priestor na oddych a regeneráciu) – 8,30 %
 • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – 6,00 %
 • žiadne, úroveň sociálnej pomoci je dostatočná – 31,30 %

 Ako by sa podľa Vás mohla zlepšiť komunikácia medzi obecným úradom a občanmi?

 • zriadiť informačné centrum na obecnom úrade – 5,50 %
 • využívať obecný rozhlas – 9,10 %
 • skvalitniť obecné noviny – 5,50 %
 • skvalitniť web obce – 3,60 %
 • skvalitniť sociálne siete (Facebook a Instagram) – 3,60 %
 • pravidelne aktualizovať úradné tabule – 1,80 %
 • prejednávať dôležité zámery s občanmi obce, besedy s obyvateľmi – 7,30 %
 • zriadiť posielanie oznamov prostredníctvom SMS, cez mobilnú aplikáciu alebo elektronickou poštou – 23,60 %
 • nijako, som dostatočne informovaný/á – 40,00 %

Ktorej z nižšie uvedených skupín obyvateľstva by podľa Vás mala byť venovaná väčšia pozornosť?

 • rodiny s malými deťmi – 21,20 %
 • mládež – 21,20 %
 • seniori – 11,50 %
 • osoby so zdravotným postihnutím – 11,50 %
 • osoby ohrozené závislosťami – 3,80 %
 • osoby bez domova – 1,90 %
 • členovia marginalizovaných komunít – 1,90 %
 • žiadnej, primeraná pozornosť je venovaná všetkým skupinám obyvateľstva – 26,90 %

Názory a postrehy (uvádzame v plnom znení):

 • Lekár v obci chýba.
 • Pre mňa by bolo výhodou, aby bol v obci zriadený bankomat, prípadne i pošta. Bola by to výhoda pre staršiu generáciu. Inak som spokojná so všetkým.
 • Chýba všeobecný lekár, chýba zubná ambulancia, chýba pošta (pobočka pošty)
 • Pošta pre obyvateľov obce.
 • Oznamy v rozhlase ukončovať zvučkou, nie hudbou!!!
 • Chcem sa spýtať, kedy bude realizovaná oprava ciest tzv. starej Banky a priľahlých ulíc, keďže peniaze na ihrisko „futbalové“, kde sa futbal nehráva, Červená veža (výstavba nepochopiteľná) – cesty vyasfaltované
  až do polí, zmena územného plánu atď. sa našli a obyvatelia starej Banky chodia po „tankodróme“.
 • 1. riešenie biologického odpadu; 2. je potrebné umiestniť viac kontajnerov na kuchynský odpad; 3. služby pre obyvateľstvo (opravy); 4. pošta.
 • Venovať viac pozornosti mladým ľuďom, mladým rodinkám – pre seniorov je akcií a podujatí až-až.

spracoval:
Viktor Vrábel