Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Vybavuje:

JUDr. Dana ILAVSKÁ
Stavebný úrad Banka
Topoľčianska 23
921 01 Piešťany - Banka
Pracovisko: Topoľčianska 50
Technická budova - 1. poschodie

Tel.: 0917 193 138
Email: stavebnyurad@obecbanka.sk

 

Podateľňa stavebného úradu  sa nachádza na Obecnom úrade v Banke.

Informácie o stavebnom úrade a tlačivá nájdete tu.


Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

 
Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach 

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia: 
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie 
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom 
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia 
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá)
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

                 a) situačný výkres 

                 b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

                 c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

 •  Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Záväzné stanovisko obce
 • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
 • Iné doklady určené stavebným úradom
 • Správny poplatok  (pozri stránku poplatky)

 

 Žiadosť o odstránenie stavby:

 • Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 
 • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
 • Správny poplatok (pozri stránku poplatky)

 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka