Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer o odpredaj pozemku - PavlíčekVytlačiť
 

OZNÁMENIE

 

o zámere obce Banka

odpredať svoj majetok podľa §9a odsek 8 písmeno b)

zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

            Starostka obce Banka v súlade s §9a odsek 8 písmeno b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje zámer odpredať

 

pozemok parc. č. 448/4 o výmere 5m2, druh ostatná plocha, registra “C-KN”,
v k.ú. Banka odčlenený z parc. č. 448/1 o výmere 1566m2, druh ostatná plocha, registra “C-KN”, v k.ú. Banka a pozemok parc. č. 395/14 o výmere 3m2, druh zastavané plochy a nádvoria odčlenený z parc. č. 395/1 o výmere 9291m2, druh zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Banka na základe geometrické plánu č. 36/2019 zo dňa 26.03.2019 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Horňák - Ing. Jančiček, Vajanského 14, Piešťany, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Banka, na základe žiadosti p. Karola Pavlíčka ml., bytom Lyžiarska ulica 35, 921 01 Banka, postupom podľa §9a odsek 8 písmeno b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov.

 

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyššie uvedený odpredaj na svojom 6.zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 06.06.2019 uznesením č. 103/2019 a zámer o odpredaji odsúhlasilo.

 

            Zámer odpredať majetok obce Banka sa zverejňuje od 23.07.2019 do 07.08.2019 na úradnej tabuli obce Banka a na internetovej stránke obce Banka www.obecbanka.sk

 

 

           

                                                                                              Mgr. Tatiana JULINYOVÁ

                                                                                        starostka obce Banka


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka