Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou v obci BankaVytlačiť
 

Vyberove-konanie.png

 

 

Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

Zriaďovateľ  Základnej školy s materskou školou Banka, Bananská 46, 921 01 Banka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhlasuje   podľa  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou

 

s predpokladaným termínom nástupu od 1. septembra 2019

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,  overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • potvrdenie o pedagogickej praxe
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť do 24.05.2019 do 12.00 hod. s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Banka— neotvárať!“ na adresu: Obecný úrad, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Mgr. Tatiana Julinyová

         starostka obce  

 


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka