Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku č. 3Vytlačiť
 

Obec Banka
Topoľčianska cesta 23 ,921 01 Banka

 

v y h l a s u j e

 

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Banka

 

Verejná obchodná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce /www.obecbanka.sk/ a v regionálnej tlači., teda dňa 23.07.2019 za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:  Obec Banka                                   

Sídlo:   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

IČO:     35594233

V zastúpení starostky:  Mgr. Tatiana Julinyová

Tel. č. : 033-7745177                   

e-mail:  obec.banka@stonline.sk

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

Predaj pozemku parc. č. 714/3 o výmere 24m2, v k.ú. Banka, druh zastavaná plocha a nádvorie, registra C-KN, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 714/1, registra C-KN, v k.ú. Banka na základe geometrického plánu č. 91/2019 zo dňa 25.03.2019 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Romana Klča, Hviezdoslavova 30, Vrbové.

 

3. Opis majetku na predaj:

Predmetný pozemok je vo výlučnom vlastníctve obce Banka, nachádzajúci sa v zastavanom území obce.

 

4. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemku bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

 

5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 07.08.2019 do 12.00 hod. na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením "VOS - Predaj pozemku č. 3 - NEOTVÁRAŤ".

Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

    

6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách. Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 50,- Eur/m2, slovom päťdesiat Eur, za štvorcový meter pozemku.

 

7. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

 

V Banke, dňa 23.07.2019

                                                                                              Mgr. Tatiana JULINYOVÁ, v.r.

                                                                                                   starostka obce Banka


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka