Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku č. 2Vytlačiť
 

OBEC BANKA
Topoľčianska cesta 23 ,921 01 Banka

 

v y h l a s u j e

 

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Banka

 

Verejná obchodná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce /www.obecbanka.sk/ a v regionálnej tlači., teda dňa 23.07.2019 za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:  Obec Banka                                   

Sídlo:   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

IČO:     35594233

V zastúpení starostky:  Mgr. Tatiana Julinyová

Tel. č. : 033-7745177                   

e-mail:  obec.banka@stonline.sk

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

Predaj pozemku parc. č. 716/85 o výmere 716m2, v k. ú. Banka, druh ostatná plocha, registra C-KN odčlenený na základe geometrického plánu č. 40-50/2015 zo dňa 14.07.2015 vyhotoveného geodetickou kanceláriou GeoB,s.r.o., Potočná 3, Piešťany a pozemok parc. č. 718/1 o výmere 19m2, v k. ú. Banka, druh pozemku statná plocha, registra C-KN.

 

3. Opis majetku na predaj:

Predmetné pozemky sú výlučnom vlastníctve obce Banka, nachádzajúce sa v zastavanom území obce.

 

4. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemkov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

 

5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 07.08.2019 do 12.00 hod. na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením "VOS - Predaj pozemku č. 2 - NEOTVÁRAŤ".

Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2 a zdôvodnenie záujmu na odkúpenie pozemkov. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

    

6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách. Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 50,- Eur/m2, slovom päťdesiat Eur, za štvorcový meter pozemku.

 

7. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

 

V Banke, dňa 23.07.2019

                                                                                           


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka