Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku č. 1Vytlačiť
 

OBEC BANKA,
Topoľčianska cesta 23 ,921 01 Banka

 

v y h l a s u j e

 

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Banka

 

Verejná obchodná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce /www.obecbanka.sk/ a v regionálnej tlači, teda dňa 23.07.2019 za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:  Obec Banka                                   

Sídlo:   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

IČO:     35594233

V zastúpení starostkou:  Mgr. Tatiana Julinyová

Tel. č. : 033-7745177                   

e-mail:  obec.banka@stonline.sk

 

2. Predmet verejnej obchodnej súťaže:  

Pozemok C-KN  parc.č. 1355/17 o výmere 507m2 odčleneného od pozemku parc.č. C-KN 1355/1
o výmere 23742m2 a pozemok C-KN  parc.č. 1366/24 o výmere 1051m2 odčleneného od pozemku parc.č. C-KN 1366/1 o výmere 7659m2 v k.ú. Banka oba odčlenené geometrickým plánom č. 88/2018 zo dňa 13.03.2019 vyhotoveným geodetickou kanceláriou Romana Klča, Hviezdoslavova 30, Vrbové.

 

3. Opis majetku na predaj:

Predmetné pozemky sú výlučnom vlastníctve obce Banka nachádzajú sa v zastavanom území obce.

 

4. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemku bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

 

5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 07.08.2019 do 12.00 hod. na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením "VOS - Predaj pozemku č. 1 - NEOTVÁRAŤ". Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.

    

6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách. Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 50,- Eur/m2, slovom päťdesiat Eur, za štvorcový meter pozemku.

 

7. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

 

 

V Banke, dňa 23.07.2019

                                                                                           Mgr.Tatiana JULINYOVÁ, v.r

                                                                                                   starostka obce Banka


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka