Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž na predaj časti pozemkuVytlačiť
 

Obec Banka,

Topoľčianska cesta 23 ,921 01 Banka
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce Banka

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej » tabuli a na intemetovej stránke vyhlasovateľa dňa 30.10.2017 za nasledovných súťažných podmienok:

1. Vyhlasovatel’ súťaže:
Názov: Obec Banka
Sídlo: Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka IČO: 35594233
V zastúpení starostky: Mgr.Tatiana Julinyová
Tel. č. : 033/7745177
e-mail: obec.banka@stonline.sk

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predaj časti pozemku zapísaného na LV č. 1300, parcela číslo 1334/4 o výmere 1429 m2, k.ú. Banka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, registra C-KN, odčlenený geometrickým plánom 109/2017, pare, č. 1334/8 o vvmere 144m2

3. Opis majetku na predaj:
Predmetný pozemok je výhradným vlastníctvom obce Banka nachádzajúci sa v zastavanom území obce.

4. Termín obhliadky:
Obhliadka pozemku bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 15 dní od dátumu zverejnenia, na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 .,v zalepenej obálke s označením            /VOS - Predaj pozemku - NEOTVÁRAŤ/. Súťažná ponuka musí obsahovať cenou za m2 a zdôvodnenie záujmu na odkúpenie pozemkov.

6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá cena za m2, (minimálna cena za m2 je 50,- €)


7. Ostatné podmienky:
Vyhlašovatel’ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlašovatel’ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlašovatel’ uzavrie kúpnu zmluvu.

V Banke, dňa 30.10.2017

 

Erb

Súbor na stiahnutie VOS Blue Wave.pdf VOS Blue Wave.pdf (113 kB)

 
 

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

webygroup

Úvodná stránka