Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Vybavuje:
Ľubomír DOJČÁN

Simona MACKOVÁ
tel.: 033/77 45 177
mail: info@obecbanka.sk

 

 • Daň z nehnuteľností
 • Daň za psa
 • Daň za ubytovanie
 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Daň z nehnuteľností :
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Banka.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Daň vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

 1. V rodinných domoch 5€
 2. V obytných domoch 16,60€
 3. Právnické osoby 16,60€


Daň za ubytovanie:
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je  0,50€ na osobu a prenocovanie.

Oslobodený od poplatku:

 • Osoby do 18 rokov
 • Nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S a ich sprievodcovia
 • Vlastník zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania nachádzajúce sa
  na území obce Banka, jeho manželka (manžel) a ich deti

Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu mesačne prehľadom za ubytovanie.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo vo výške  17€  za osobu za rok a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Občania nad 65 rokov majú 20% zľavu.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka