Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie v našej obci

Fašiangy v obci Banka v znamení zabíjačkyVytlačiť
 

V sobotu 9. februára 2019 sa na námestí pred škôlkou konala tradičná fašiangová zabíjačka. Chladné veterné počasie neodradilo obyvateľov Banky i Piešťan, aby si zakúpili a ochutnali rozličné mäsové výrobky.

O zabíjačkové špeciality sa po­starali technickí pracovníci obec­ného úradu. „Pripravili sme tla­čenku, zabíjačkovú kašu, ryžové jaternice, krvavničky aj bravčový lalok,“ vymenoval jeden z kuchá­rov Peter Drápal, ktorý spolu s Ľu­bošom Mordinom podával ovaro­vú kapustnicu.

Zabíjačkové špeciality predá­vala trojica poslancov – Michal Klampár, Andrej Margetín a Ján Macko. „Zatiaľ máme dosť zo všet­kého, aj kaše, aj tlačenky. Na pre­daj máme toho určite viacej ako vlani,“ prezradil napoludnie Mi­chal Klampár. Minulý rok sa totiž mnohým, ktorí prišli neskôr, nie­ktoré výrobky už neušli. Pečené bravčové mäsko s chlebom, hor­čicou a zaváranými uhorkami po­dávali Pavla Haščíková a Mária Vi­dová. Varené víno zas pripravil a čapoval poslanec Marek Polák.

Priamo na námestí naporcioval mäsiar Vlastimil Strečanský prasa zavesené na háku. Narezané mä­so bolo ihneď na predaj. Bravčo­vina pochádzala z drahovského a dechtického bitúnku. Fašiangové šišky tento rok, žiaľ, chýbali.

Fotogalériu pripravujeme.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

Bananský hlásnik - február 2019-2.jpg


 
 

1. ročník biliardového turnaja v obci BankaVytlačiť
 

V sobotu 2. februára 2019 sa v Andy Bare na Topoľčianskej ceste v obci Banka po druhý raz konal Biliardový turnaj Antona Haščíka. Prvé súboje sa začali krátko po pol jedenástej dopoludnia. Turnaj trval viac ako 14 hodín.

„Tonko Haščík bol skvelý ka­marát, veselý človek a hlavne dobrý hráč biliardu,“ zaspomínal si spoluorganizátor biliardového turnaja Marek Polák. Turnaj pre­biehal štýlom „každý s každým“ a hralo sa na dve víťazné hry. „Za každú výhru mal hráč bod. Štyria hráči s najväčším počtom bodov sa zúčastnili semifinále. Vyžre­bovali sa dve dvojice a tí najlep­ší postúpili do finále, kde sa roz­hodlo o víťazovi,“ vysvetlil Marek Polák.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien prišlo na rad až hodinu po polnoci. Na 3. mieste sa umiestnil Norbert Julíny, na 2. mieste Marek Polák a víťazom turnaja sa stal Andrej Rigo.

Ceny zabezpečili Mgr. Tatiana Julinyová, Ján Halás, Andrej Rigo a Jaroslav Vido. Diplomy pripra­vil Marek Polák. O občerstvenie sa postaral Adrián Balážik.

Fotogalériu pripravujeme.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto Viktor Vrábel.

Bananský hlásnik - február 2019-25.jpg

 

 


 
 

Výskum v kostole z pohľadu archeológovVytlačiť
 

V novembri sa skončil archeologický výskum starej časti Kostola sv. Martina. Výskum, ktorý prebiehal takmer dva mesiace, doplnil poznatky z prvej etapy uskutočnenej na jeseň v roku 2016. Podobne ako pred dvomi rokmi, výskum realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, tentokrát s dvojicou pracovníkov – Mariánom Samuelom a Petrom Gáborom. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime zhrnúť najdôležitejšie výsledky bádania tejto zaujímavej stavby, na ktorých sa podieľalo aj mnoho od­borníkov z rôznych oblastí (architekti, reštaurátori, archivári a pod.).

Najvýznamnejším poznatkom je rozpoznanie najstaršej podoby kostola, ktorý vznikol najneskôr v 13. storočí, teda oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo (treti­na 14. storočia). Bol to malý kos­tolík s celkovou dĺžkou 10 metrov. Pozostával z takmer štvorcovej (4,5 x 6 metrov) lode (priestor pre veriacich) a polkruhovej sväty­ne (priestor pre kňaza a celebru­júcich). Nemal vežu, sakristiu a ani emporu (vyvýšená tribúna v západnej časti lode). Do kosto­la sa vstupovalo z južnej strany cez portál, z ktorého sme odkry­li časť kamenného prahu. Podla­hu tvorila len tenká vrstva malty a ušliapanej hliny.

Niekedy na prelome 13. a 14. storočia pôvodnú svätyňu zbúra­li a postavili novú – väčšiu. Táto však už mala obdĺžnikový pôdo­rys a bola temer taká veľká ako loď kostola. Súčasne s ňou posta­vili na jej severnej strane aj sa­kristiu (zbúrali ju až v rokoch 1930 a 1931). Z tejto stavebnej etapy sa zachovalo jednoduché kamen­né pastofórium (priestor na od­kladanie Božieho tela) vytesané z jedného kusa kameňa a malé okienko s tzv. mníškou (výzdoba hornej časti gotického okna, pri­pomínajúca hlavu a plecia mníš­ky v kapucni) v strede východ­nej steny svätyne. Takúto podobu mal kostolík celé obdobie stredo­veku, len pri jednom z rohov svä­tyne pribudol oporný pilier s ka­menným odkvapovým „nosíkom“. Pilier mal zabrániť ďalšiemu praskaniu stien, keďže východná stena svätyne sa v dôsledku sa­dania stavby roztrhla tak, že trh­lina prebiehala od spomínaného okienka až po vrchol štítu steny, kde mala šírku až 20 centimetrov.

Kostol na Banke v stredove­ku plnil funkciu farského kostola s výsadou pochovávania na pri­ľahlom cintoríne a aj v jeho in­teriéri. Počas výskumu sme od­kryli viacero hrobov vrátane hro­bu novorodenca pochovaného tesne pri vonkajšej stene kosto­la. Zaujímavosťou boli stredoveké hroby v interiéri uložené v smere sever-juh a nie, ako to bývalo ob­vyklé, v smere východ-západ.

K prestavbe kostola, zrejme poškodeného (vypáleného?) tu­reckými nájazdmi, došlo niekedy v 17. storočí alebo okolo roku 1700. Kapacitne nepostačujúci kostol vtedy rozšírili smerom na západ a pristavili k nemu hranolovú vežu. Neskôr dovtedy rovný strop lode zaklenuli barokovou klenbou, po­ložili novú tehlovú podlahu (slú­žila až do roku 1930) a zamuro­vali pôvodný vstup. Ďalšie úpravy už príliš nezmenili vzhľad objek­tu, až v rokoch 1930 a 1931 ku kos­tolíku, ktorý len o vlások v po­slednej chvíli vďaka angažovaniu sa niekoľkých odborníkov unikol zbúraniu, pristavili nový veľký ob­jekt, ktorý slúži ako hlavný kostol dodnes. Všetky spomínané pre­stavby a úpravy objektu mali za následok značný nárast terénu v okolí kostola a niveliet (úrovne) podláh v jeho vnútri. Najstaršia podlaha z čias jeho vzniku ležala viac ako 2 metre pod najmladšou podlahou z 20. storočia. Mohutné navážky však spôsobili, že takto „utopený“ kostol neustále vlhol a jeho technický stav sa zhoršo­val. Rozpoznanie pôvodných ni­veliet terénu a podláh v kostole bolo prvým krokom k plánovanej obnove objektu, ktorá bude v na­sledujúcich sezónach pokračovať. Veríme, že bude úspešne zavŕše­ná k spokojnosti veriacich aj náv­števníkov kostola.

Na záver by sme chceli zdôraz­niť, že aj keď kostolík nie je „nej­starší v ČSR“ a nemá „1 300 let“, ako mylne písali noviny v 30. ro­koch 20. storočia, je pekným prí­kladom stredovekej vidieckej sa­králnej architektúry a miestni obyvatelia môžu byť naň právom hrdí.

Fotogalériu pripravujeme.

Marián Samuel, Peter Gábor

Zdroj Bananský hlásnik

Bananský hlásnik 012019-22.jpg

 


 
 

Mladí hasiči z Banky navštívili hasičov v okolíVytlačiť
 

Počas decembra podnikli mladí bananskí hasiči spolu s trénermi exkurzie na hasičskú zbrojnicu v Lúke a na piešťanskú hasičskú stanicu. Deti sa porozprávali s hasičmi o ich náročnej práci aj technike.

V sobotu 8. decembra sa pia­ti malí Dráčikovia s rodičmi a tré­nermi vybrali do obce Lúka v no­vomestskom okrese. Nenavštívili klasickú hasičskú zbrojnicu, ale dvor Andreja Krajčiho, u ktoré­ho parkujú štyri hasičské vozidlá. „Pred skoro tridsiatimi rokmi nám zo zbrojnice spravili obecný úrad. Nemáme kde garážovať autá,“ vy­svetlil dvadsaťpäťročný nadšenec. Deťom ukázal vybavenie kabíny a nadstavby vozidla Liaz. Dráčikovia sa nebáli vyliezť ani na strechu nadstavby. Strojník Andrej ich na záver previezol na terénnom zá­chranárskom špeciáli po obci.

V piatok 21. decembra dopo­ludnia sa dvadsať členov DHZ Banka vybralo na exkurziu k pieš­ťanským hasičom. Profesionálni hasiči E. Noskovič, R. Dekan, P. Chramazda a J. Škrobák pre­viedli Drakov, Dráčikov, ich rodi­čov, trénerov a členov výboru DHZ Banka šatňou a garážami. Deti si vyskúšali veliteľskú prilbu, krčný límec, prúdnice, hydraulické vy­slobodzovacie zariadenie, auto­nómny dýchací prístroj aj terén­nu štvorkolku. Najzaujímavejšie bolo pre deti bezpochyby vybave­nie zásahových vozidiel, ktoré im hasiči ukázali zblízka.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

december_2018-13.jpg


 
 

Vianočný stromček v obci Banka rozsvietil Mikuláš s deťmiVytlačiť
 

V stredu 5. decembra žilo centrum obce Banka predvianočnou atmosférou. Podvečer totiž detí aj dospelých na námestie pred škôlkou prilákal Mikuláš s pomocníkmi. Dobrým znamením je, že žiadny z malých obyvate­ľov nedostal od čerta uhlie...

Program sa začal príhovorom starostky, ktorá privolala Mikuláša s anjelom a čertom. Za každú básničku, hoc aj v angličtine či banančine, dostali deti sladkú odmenu. Zaznel aj zborový spev štvorice škôlkarok. Mikuláš pozval deti k vianočnému stromčeku, aby spolu rozžiarili svetielka. Smrek darovala rodina Gabrišovcov. Role Mikuláša sa opäť zhostil Michal Klampár st. Za deťmi prišiel spolu s vnučkou prezlečenou za anjeli­ka a so susedom v kostýme čerta.

Krátku zimnú choreografiu predviedli žiaci prvého stupňa, ktorých vystriedali staršie deti s veršovankami. Dychová hudba Inovčanka zahrala sériu ľudových piesní. Horúcu kapustnicu pripra­vili a podávali technickí pracovníci obecného úradu. Poslanci Michal Klampár ml., Marek Polák, Andrej Margetín a MUDr. Patrik Mihok po­dávali omastený chlieb s cibuľou, varené víno a punč. Od remesel­níčok si mohli nášvtevníci kúpiť vianočné ozdoby. Deti sa presu­nuli do kultúrného domu, kde na nich čakala diskotéka s DJ Zipom.

Zdroj: Bananský hlásnik, foto Viktor Vrábel

december_2018-1.jpg


 
 

Výsledky komunálnych volieb v obci BankaVytlačiť
 

V sobotu 10. novembra od 7. do 22. hodiny sa v slovenských mestách a obciach konali komunálne voľby. Na Banke sa volebné urny nachádzali v základnej škole a kultúrnom dome.

Predsedom volebnej komi­sie v prvom okrsku bol Ing. Ervín Šebo, komisii v druhom volebnom okrsku predsedala Mária Vidová. Volebnú účasť si komisie pochva­ľovali už počas dňa – oproti voľ­bám v roku 2014 sa zvýšila zhruba o štyri percentá. S prenosnými vo­lebnými urnami členovia komisií navštívili asi tucet obyvateľov so zhoršeným zdravím priamo v ich domácnostiach.

Voľby starostu obce Banka:

 • Mgr. Tatiana Julínyová - nezávislý kandidát - 597 hlasov (zvolený)
 • Dušan Petroff - nezávislý kankdidát - 295 hlasov
 • Jana Adamkovičová - Sme rodina - Boris Kolár - 65 hlasov

Voľba poslancov obce Banka:

 1. Patrik Mihok, MUDr. - nezávislý kandidát - 515 hlasov (zvolený)
 2. Jaroslav Vido - nezávislý kandidát - 470 hlasov (zvolený)
 3. Andrej Margetín - nezávislý kandidát - 356 hlasov (zvolený)
 4. Michal Klampár - nezávislý kandidát - 355 hlasov (zvolený)
 5. Daniela Kobelovská, Ing - nezávislý kandidát - 342 hlasov (zvolený)
 6. Dušan Petroff - nezávislý kandidát - 341 hlasov (zvolený)
 7. Marek Polák - nezávislý kandidát - 319 hlasov (zvolený)
 8. Dušan Marek - nezávislý kandidát - 297 hlasov (zvolený)
 9. Peter Julíny - nezávislý kandidát - 295 hlasov (zvolený)
 10. Ján Macko - nezávislý kandidát - 268 hlasov
 11. Miroslav Seman Ing. - nezávislý kandidát - 261 hlasov
 12. Beáta Šmehlíková - nezávislý kandidát - 252 hlasov
 13. Tomáš Rubint - nezávislý kandidát - 250 hlasov
 14. Peter Prištic - nezávislý kandidát - 239 hlasov
 15. Juraj Bielik - nezávislý kandidát - 230 hlasov
 16. Luboš Záhumenský - nezávislý kandidát - 206 hlasov
 17. Jana Adamkovičová - SME RODINA - Boris Kollár - 171 hlasov
 18. Margita Lacková RNDr. - Křesťanskodemokratické hnutie - 155 hlasov
 19. Marián Mička - nezávislý kandidát - 140 hlasov
 20. Irena Sklenářová - Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko - 113 hlasov
 21. Peter Sládečka Ing. - DOMA DOBRE - 111 hlasov
 22. Kristína Danková Mgr. - SMER - sociálna demokracia - 105 hlasov

Účasť voličov: 52,80%

 

i_3482306.jpg


 
 

Na štadióne v obci Banka vyrástlo detské ihriskoVytlačiť
 

V pondelok 5. novembra bolo dané do užívanie nové detské ihrisko na futbalovom štadióne. Hracie prvky zhotovila nitrianska spoločnosť Bonita. Sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Podľa výrobcu si ihrisko vyžaduje len minimálnu údržbu.

Obecné zastupiteľstvo ešte vlani vyhradilo na detské ihrisko sumu 20-tisíc eur. „Aby sme ušet­rili finančné prostriedky z obec­ného rozpočtu, reagovali sme po­daním žiadosti dňa 5. marca 2018 na Úrad vlády, ktorý vyhlásil dňa 2. januára Výzvu na predklada­nie žiadostí o poskytnutie dotá­cie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Výsledok vy­hodnotenia žiadosti sme obdr­žali 7. júna, žiaľ, s odpoveďou, že naša žiadosť nebude podporená,“ vysvetľuje starostka Mgr. Tatiana Julinyová. S prípravami plochy pre ihrisko sa začalo počas let­ných prázdnin. Začiatkom augusta bol splanírovaný terén a vysadená tráva. Keďže herná zostava patrí k zostavám so zníženou podestou (do jedného metra), nevyžadu­je si nákladnú dopadovú plochu. „Paralelne s vybudovaním závla­hového systému prebehlo verejné obstarávanie na prvky detského ihriska, ktoré by spĺňali požiadav­ky moderného ihriska 21. storočia pri najvýhodnejšej cenovej ponu­ke. 9. augusta bola zadaná objed­návka spoločnosti Bonita,“ dopl­nila starostka.

Hracie prvky osadili zamest­nanci firmy počas jesenných prázdnin. Detské ihrisko pozostá­va z pieskoviska; lanovej pyramídy; z hracej veže so šmýkačkou, tune­lom, s lanovým mostíkom, rebrí­kom a hojdačkou pre malé deti. Štvrtým prvkom je vtáčie hniezdo (lanová hojdačka) pre väčšie deti.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

november_2018-9.jpg


 
 

Seniori prezentovali svoje výrobkyVytlačiť
 

Cez víkend 20. a 21. októbra sa v priestoroch kultúrneho domu už po štvrtý raz konala výstava ručných prác. Ich autormi sú predovšetkým členovia a členky miestneho klubu dôchodcov, ktorí na výstavu počas dňa taktiež dohliadali.

Výstavu sprístupnili v sobotu ráno o deviatej hodine. Svoje die­la vystavovalo dvanásť seniorov. Na stoloch a nástenkách mohli návštevníci vidieť výrobky z pa­piera, textilu, dreva, korku či vaty. Najrôznejšie diela z orechových škrupín dokáže vyrobiť Stanislav Masaryk. S vianočnými ozdoba­mi zas prišla predsedníčka klubu. Miestnosť zdobili dve bábky odeté do bananského kroja.

Výstavu prvýkrát otvorili v lete 2014. „Máme dosť aktivít, stále sa v obci niečo deje, za čo ďaku­jem vedeniu obce. Ledva si nájde­me čas, aby sme mohli túto akciu pripraviť,“ prezradila s úsmevom predsedníčka klubu dôchodcov Marta Valovičová. „Chceme ukázať, že nesedíme len doma, v kluboch, ale že aj niečo robíme. Neviem, či sa výstava ľuďom páči, ale náv­števnosť máme dobrú. Výstavu sme sa rozhodli ponechať dva dni,“ dodala Marta Valovičová. Jej prianím je, aby sa do výstavy za­pájali nielen seniori, ale celé ve­kové spektrum obyvateľov. Taktiež má v úmysle pripraviť výstavu rôz­nych krojov vrátane bananského.

Zdroj: Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

november_2018-13.jpg


 
 

Archeologický výskum v kostole sv. Martina v obci Banka prinieslo viacero prekvapeníVytlačiť
 

Počas jesene prebiehal v staršej časti Kostola sv. Martina opäť archeologický výskum. Predchádzali mu prípravné práce, ktoré sa začali v polovici septembra. Archeologický výskum, ktorý realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, nadviazal na výskum spred dvoch rokov a priniesol podrobnejšie informácie o cirkevných dejinách na území Banky

Prvou úlohou bolo odstrániť zhruba meter vysokú vrstvu sutiny z 30. rokov 20. storočia a dostať sa tak na úroveň barokovej tehlovej podlahy. 14. septembra sa začalo s rozoberaním kamennej dlažby. V nasledujúcich dňoch boli dlažba aj podkladový betón odstránené. 18. septembra bol pod dreveným oltárom objavený náhrobok ka­menára z roku 1682 (viď. októbro­vé vydanie BH, pozn. red.). 25. sep­tembra sa začalo s odstraňovaním zhruba sto kubických metrov na­vážky. Keďže ju tvorila zmes sutiny, kameňa a hliny, práca s lopatou bola vysilujúca. Na úroveň baro­kovej podlahy z konca 18. storočia sa pracovníci dostali 17. októbra.

V pondelok 22. októbra prezre­li kostol manželia Haviarovci, od­borníci z oblasti architektúry a histórie umenia. 25. októbra ob­javil archeológ Mgr. Peter Gábor v hĺbke asi dva a pol metra ľud­ské kostrové pozostatky z 13. až 14. storočia: „V stredovekej po­chôdznej vrstve boli zahĺbené dva stredoveké hroby. Jeden prechá­dzal celou sondou a bol oriento­vaný zo severu na juh. Druhý bol orientovaný rovnako a zasaho­val do polovice sondy.“ V staršom z hrobov boli nájdené kožené zvy­šky topánky a kovové súčasti ode­vu. Podľa hlavného archeológa RNDr. Mgr. Mariána Samuela sa v tejto lokalite pred výstavbou kos­tola nachádzalo sídlisko.

Druhá sonda mala potvrdiť pôvodný južný vstup do kostola. Hĺbiť sa začala 6. novembra. O deň neskôr kostol prezreli pracovníci z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. 9. novembra bola v hli­ne objavená novoveká keramic­ká nádoba tvarom pripomínajúca džbán. 16. novembra, v deň kona­nia záverečnej komisie, bol obja­vený prah južného vstupu.

Na výskume sa podieľali ve­rejnoprospešní pracovníci, dob­rovoľní hasiči, ale aj dobrovoľní­ci z obce. Ministerstvo kultúry po­skytlo na výskum dotáciu vo výške 8 800 eur. Obecné zastupiteľstvo v októbri schválilo príspevok vo výš­ke 1 000 eur a piešťanská farnosť poskytla na tento účel 700 eur.

Zdroj: Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

november_2018-11.jpg


 
 

Najchutnejší guláš uvarili ShrekovciVytlačiť
 

V sobotu 15. septembra popoludní sa na futbalovom ihrisku uskutočnil druhý ročník Súťaže o najlep­šieho gulášmajstra. Tento rok sa prihlásili štyri prevažne domáce tímy, ktoré si odniesli vecné ceny. Obyvatelia mohli ochutnať z každého gulášu a jednotlivé vzorky mohli taktiež ohodnotiť.

Po dvanástej hodine začali ku­chári s pražením cibule, ďalej sa už postup a ingrediencie menili od kotla ku kotlu. Jednotlivé tímy si varenie užili, čas si krátili pre­važne rozprávaním. Deti sa vyšan­tili na nafukovacom hrade.

O sedemnástej hodine ochut­nali vzorky gulášov porotcovia na čele s Róbertom Uhrinom. Popri iných parametroch hodnotili kon­zistenciu, farbu i použité koreni­ny. Členovia poroty posudzova­li guláše bez toho, aby poznali ich autorov; rovnako nevideli ani prí­pravu gulášov. Najviac bodov zís­kal guláš tímu Shrekovci, druhí skončili Babeťáci, tretí Čvachtáci a na štvrtom mieste sa umiestnil tím Besný pes. „Použili sme kva­litné suroviny, odležané mäsko z írskeho angusa (kravské pleme­no, pozn. red.) a ostatné základ­né suroviny potrebné na hovädzí guláš. Varili sme ho dve a pol ho­diny,“ prezradili nám Tibor Haring a Alexandra Nemšáková z tímu Shrekovci. O ich guláš bol taký zá­ujem, že si na ňom dvojica ani ne­stihla pochutnať. Okrem diplomu získali Shrekovci kotlinu na guláš.

Zdroj Bananský hlásnik, foto: Viktor Vrábel

18-09-03-02-12.jpg

18-09-03-02-4.jpg

 


 
 
Položky 1-10 z 110

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

webygroup

Úvodná stránka