Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie v našej obci

Detské kaprové preteky REMI CUP o pohár starostky obce BankaVytlačiť
 

V sobotu 11. mája sa na Obtokovom ramene Váhu konali Detské kaprové preteky REMI CUP o pohár sta­rostky obce Banka. Súťaž zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany (MO SRZ) v spolupráci s obcou Banka.

„Mali sme prihlásených sto­desať detí, zúčastnilo sa ich de­väťdesiatsedem. Deti boli v roz­pätí od štyroch do štrnástich ro­kov. Mali sme však aj účastníka, ktorý mal len tri roky,“ prezradil Branislav Zelo z MO SRZ. „Bodo­vali sa kapry, amury, sumce, ka­rasy a liene. Za každý centimeter dĺžky dostalo dieťa jeden bod. Mladí rybári prišli nielen z Nové­ho Mesta nad Váhom, ale aj z Vr­bového, Trnavy či zo Zvolena,“ vy­menoval B. Zelo.

Tretie miesto získal Tomáš Ma­túška, na druhom mieste skon­čil päťročný Sebastián. Víťazom sa stal Damián Drahovský, kto­rý ulovil až 27 rýb. Päť najlepších rybárov si odnieslo poháre. Kaž­dé zúčastnené dieťa dostalo spo­mienkovú sošku rybára a vec­né ceny v podobe rybárskych po­trieb. Nechýbala ani tombola.

Bananský hlásnik máj_2019-33.jpg


 
 

Mladý Bananský hasiči na súťaži hry Plameň v HlohovciVytlačiť
 

V sobotu 11. mája sa mladí bananskí hasiči po prvý raz zúčastnili na Územnom kole hry Plameň v Hlohovci. Súťažiť prišlo 6 tímov z okresov Piešťany a Hlohovec. 9 Drakov z Banky milo prekvapilo rozhod­cov i členov územného výboru. A veru aj trénerov.

Hra Plameň sa konala podľa medzinárodných pravidiel. Sklada­la sa z dvoch disciplín – Štafeta 400 metrov beh s prekážkami a CTIF požiarny útok s prekážkami. Druž­stvo nastupovalo s východiskový­mi bodmi, z ktorých sa mu za ne­dostatky odpočítavali trestné body. Po štafete sa s nezmeneným skó­re vrhli na CTIF požiarny útok s pre­kážkami. Obe disciplíny sa hodno­tili súhrnne. Draci obsadili krásne 2. miesto.

Nepovinnou disciplínou bol Po­žiarny útok s vodou. Tímy súťažili s vlastným vybavením vrátane mo­torovej striekačky. Cieľom bolo čo najrýchlejšie zapojiť nasávacie, do­pravné a útočné vedenie a vykonať samotný požiarny útok. Draci sa umiestnili na 3. mieste.

,,Som hrdá na náš tím. Aj na­priek náročnosti súťaže sme to zvládli na výbornú. Za naším úspe­chom stojí obrovské úsilie detí a veľká trpezlivosť rodičov. Tréner dokáže deti nasmerovať, ale je len na nich, ako sa k veci postavia. Sme radi, že obec je našim aktivi­tám naklonená, keďže ide o finanč­ne náročný šport,“ zhodnotila refe­rentka mládeže DHZ Banka Andrea Švecová. Po príchode oslávili hasiči úspech kúpaním sa v kadi.

Bananský hlásnik máj_2019-34.jpg


 
 

11. ročník veteránskeho zrazu v obci BankaVytlačiť
 

V sobotu 4. mája dopoludnia našou obcou „prefrčali“ historické vozidlá. V rámci 11. rodinného klubového výjazdu si členovia Veteran Car Clubu Piešťany, podobne ako po minulé roky, spravili zastávku aj na Banke. Po spanilej jazde ulicami obce si mohli obyvatelia detailnejšie pozrieť veterány pri futbalovom ihrisku. Pre sychravé počasie sa motocyklisti zrazu nezúčastnili.

 

Tridsať veteránov dorazilo na Banku po pol desiatej dopoludnia. Historické vozidlá najskôr zamieri­li cez Hlavinu pod Ahoj. Po spia­točnej ceste prešli bočnými ulica­mi starej a neskôr aj novej Banky. Veteranistov usmerňovali a do­pravu riadili dobrovoľní hasiči a domáci veteranisti na skútroch.

O desiatej hodine dorazili k fut­balovému ihrisku. Najstaršími vo­zidlami boli Peugeot 201, Aero 50 a Ford A Murray, všetky z 30. ro­kov 20. storočia. Organizátor Mi­lan Boďo prišiel na východone­meckom valníku Garant, ktorý zre­konštruoval v auguste minulého roka.: „Vozidlo bolo pôvodne vyro­bené počas druhej svetovej vojny pre nemecký Wehrmacht (ozbro­jené sily nacistického Nemecka, pozn. red.). V takomto prevedení, ako ho tu vidíte, ich začali vyrábať po vojne.“

Po malom občerstvení na fut­balovom ihrisku vyrazili veteranis­ti do Chtelnice, kde ich čakal obed. Odtiaľ smerovali do ubytovacieho zariadenia v obci Podkylava.

„Každé vozidlo má svoje čaro. Treba zachovávať dedičstvo na­šich otcov a renovovať či už bicyk­le, autá, motorky, alebo kočiare. Som rád, že sa chytajú aj mladí,“ uzatvára Milan Boďo.

Bananský hlásnik máj_2019-22.jpg

Bananský hlásnik máj_2019-23.jpg


 
 

Fašiangy v obci Banka v znamení zabíjačkyVytlačiť
 

V sobotu 9. februára 2019 sa na námestí pred škôlkou konala tradičná fašiangová zabíjačka. Chladné veterné počasie neodradilo obyvateľov Banky i Piešťan, aby si zakúpili a ochutnali rozličné mäsové výrobky.

O zabíjačkové špeciality sa po­starali technickí pracovníci obec­ného úradu. „Pripravili sme tla­čenku, zabíjačkovú kašu, ryžové jaternice, krvavničky aj bravčový lalok,“ vymenoval jeden z kuchá­rov Peter Drápal, ktorý spolu s Ľu­bošom Mordinom podával ovaro­vú kapustnicu.

Zabíjačkové špeciality predá­vala trojica poslancov – Michal Klampár, Andrej Margetín a Ján Macko. „Zatiaľ máme dosť zo všet­kého, aj kaše, aj tlačenky. Na pre­daj máme toho určite viacej ako vlani,“ prezradil napoludnie Mi­chal Klampár. Minulý rok sa totiž mnohým, ktorí prišli neskôr, nie­ktoré výrobky už neušli. Pečené bravčové mäsko s chlebom, hor­čicou a zaváranými uhorkami po­dávali Pavla Haščíková a Mária Vi­dová. Varené víno zas pripravil a čapoval poslanec Marek Polák.

Priamo na námestí naporcioval mäsiar Vlastimil Strečanský prasa zavesené na háku. Narezané mä­so bolo ihneď na predaj. Bravčo­vina pochádzala z drahovského a dechtického bitúnku. Fašiangové šišky tento rok, žiaľ, chýbali.

Fotogalériu pripravujeme.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

Bananský hlásnik - február 2019-2.jpg


 
 

1. ročník biliardového turnaja v obci BankaVytlačiť
 

V sobotu 2. februára 2019 sa v Andy Bare na Topoľčianskej ceste v obci Banka po druhý raz konal Biliardový turnaj Antona Haščíka. Prvé súboje sa začali krátko po pol jedenástej dopoludnia. Turnaj trval viac ako 14 hodín.

„Tonko Haščík bol skvelý ka­marát, veselý človek a hlavne dobrý hráč biliardu,“ zaspomínal si spoluorganizátor biliardového turnaja Marek Polák. Turnaj pre­biehal štýlom „každý s každým“ a hralo sa na dve víťazné hry. „Za každú výhru mal hráč bod. Štyria hráči s najväčším počtom bodov sa zúčastnili semifinále. Vyžre­bovali sa dve dvojice a tí najlep­ší postúpili do finále, kde sa roz­hodlo o víťazovi,“ vysvetlil Marek Polák.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien prišlo na rad až hodinu po polnoci. Na 3. mieste sa umiestnil Norbert Julíny, na 2. mieste Marek Polák a víťazom turnaja sa stal Andrej Rigo.

Ceny zabezpečili Mgr. Tatiana Julinyová, Ján Halás, Andrej Rigo a Jaroslav Vido. Diplomy pripra­vil Marek Polák. O občerstvenie sa postaral Adrián Balážik.

Fotogalériu pripravujeme.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto Viktor Vrábel.

Bananský hlásnik - február 2019-25.jpg

 

 


 
 

Výskum v kostole z pohľadu archeológovVytlačiť
 

V novembri sa skončil archeologický výskum starej časti Kostola sv. Martina. Výskum, ktorý prebiehal takmer dva mesiace, doplnil poznatky z prvej etapy uskutočnenej na jeseň v roku 2016. Podobne ako pred dvomi rokmi, výskum realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, tentokrát s dvojicou pracovníkov – Mariánom Samuelom a Petrom Gáborom. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime zhrnúť najdôležitejšie výsledky bádania tejto zaujímavej stavby, na ktorých sa podieľalo aj mnoho od­borníkov z rôznych oblastí (architekti, reštaurátori, archivári a pod.).

Najvýznamnejším poznatkom je rozpoznanie najstaršej podoby kostola, ktorý vznikol najneskôr v 13. storočí, teda oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo (treti­na 14. storočia). Bol to malý kos­tolík s celkovou dĺžkou 10 metrov. Pozostával z takmer štvorcovej (4,5 x 6 metrov) lode (priestor pre veriacich) a polkruhovej sväty­ne (priestor pre kňaza a celebru­júcich). Nemal vežu, sakristiu a ani emporu (vyvýšená tribúna v západnej časti lode). Do kosto­la sa vstupovalo z južnej strany cez portál, z ktorého sme odkry­li časť kamenného prahu. Podla­hu tvorila len tenká vrstva malty a ušliapanej hliny.

Niekedy na prelome 13. a 14. storočia pôvodnú svätyňu zbúra­li a postavili novú – väčšiu. Táto však už mala obdĺžnikový pôdo­rys a bola temer taká veľká ako loď kostola. Súčasne s ňou posta­vili na jej severnej strane aj sa­kristiu (zbúrali ju až v rokoch 1930 a 1931). Z tejto stavebnej etapy sa zachovalo jednoduché kamen­né pastofórium (priestor na od­kladanie Božieho tela) vytesané z jedného kusa kameňa a malé okienko s tzv. mníškou (výzdoba hornej časti gotického okna, pri­pomínajúca hlavu a plecia mníš­ky v kapucni) v strede východ­nej steny svätyne. Takúto podobu mal kostolík celé obdobie stredo­veku, len pri jednom z rohov svä­tyne pribudol oporný pilier s ka­menným odkvapovým „nosíkom“. Pilier mal zabrániť ďalšiemu praskaniu stien, keďže východná stena svätyne sa v dôsledku sa­dania stavby roztrhla tak, že trh­lina prebiehala od spomínaného okienka až po vrchol štítu steny, kde mala šírku až 20 centimetrov.

Kostol na Banke v stredove­ku plnil funkciu farského kostola s výsadou pochovávania na pri­ľahlom cintoríne a aj v jeho in­teriéri. Počas výskumu sme od­kryli viacero hrobov vrátane hro­bu novorodenca pochovaného tesne pri vonkajšej stene kosto­la. Zaujímavosťou boli stredoveké hroby v interiéri uložené v smere sever-juh a nie, ako to bývalo ob­vyklé, v smere východ-západ.

K prestavbe kostola, zrejme poškodeného (vypáleného?) tu­reckými nájazdmi, došlo niekedy v 17. storočí alebo okolo roku 1700. Kapacitne nepostačujúci kostol vtedy rozšírili smerom na západ a pristavili k nemu hranolovú vežu. Neskôr dovtedy rovný strop lode zaklenuli barokovou klenbou, po­ložili novú tehlovú podlahu (slú­žila až do roku 1930) a zamuro­vali pôvodný vstup. Ďalšie úpravy už príliš nezmenili vzhľad objek­tu, až v rokoch 1930 a 1931 ku kos­tolíku, ktorý len o vlások v po­slednej chvíli vďaka angažovaniu sa niekoľkých odborníkov unikol zbúraniu, pristavili nový veľký ob­jekt, ktorý slúži ako hlavný kostol dodnes. Všetky spomínané pre­stavby a úpravy objektu mali za následok značný nárast terénu v okolí kostola a niveliet (úrovne) podláh v jeho vnútri. Najstaršia podlaha z čias jeho vzniku ležala viac ako 2 metre pod najmladšou podlahou z 20. storočia. Mohutné navážky však spôsobili, že takto „utopený“ kostol neustále vlhol a jeho technický stav sa zhoršo­val. Rozpoznanie pôvodných ni­veliet terénu a podláh v kostole bolo prvým krokom k plánovanej obnove objektu, ktorá bude v na­sledujúcich sezónach pokračovať. Veríme, že bude úspešne zavŕše­ná k spokojnosti veriacich aj náv­števníkov kostola.

Na záver by sme chceli zdôraz­niť, že aj keď kostolík nie je „nej­starší v ČSR“ a nemá „1 300 let“, ako mylne písali noviny v 30. ro­koch 20. storočia, je pekným prí­kladom stredovekej vidieckej sa­králnej architektúry a miestni obyvatelia môžu byť naň právom hrdí.

Fotogalériu pripravujeme.

Marián Samuel, Peter Gábor

Zdroj Bananský hlásnik

Bananský hlásnik 012019-22.jpg

 


 
 

Mladí hasiči z Banky navštívili hasičov v okolíVytlačiť
 

Počas decembra podnikli mladí bananskí hasiči spolu s trénermi exkurzie na hasičskú zbrojnicu v Lúke a na piešťanskú hasičskú stanicu. Deti sa porozprávali s hasičmi o ich náročnej práci aj technike.

V sobotu 8. decembra sa pia­ti malí Dráčikovia s rodičmi a tré­nermi vybrali do obce Lúka v no­vomestskom okrese. Nenavštívili klasickú hasičskú zbrojnicu, ale dvor Andreja Krajčiho, u ktoré­ho parkujú štyri hasičské vozidlá. „Pred skoro tridsiatimi rokmi nám zo zbrojnice spravili obecný úrad. Nemáme kde garážovať autá,“ vy­svetlil dvadsaťpäťročný nadšenec. Deťom ukázal vybavenie kabíny a nadstavby vozidla Liaz. Dráčikovia sa nebáli vyliezť ani na strechu nadstavby. Strojník Andrej ich na záver previezol na terénnom zá­chranárskom špeciáli po obci.

V piatok 21. decembra dopo­ludnia sa dvadsať členov DHZ Banka vybralo na exkurziu k pieš­ťanským hasičom. Profesionálni hasiči E. Noskovič, R. Dekan, P. Chramazda a J. Škrobák pre­viedli Drakov, Dráčikov, ich rodi­čov, trénerov a členov výboru DHZ Banka šatňou a garážami. Deti si vyskúšali veliteľskú prilbu, krčný límec, prúdnice, hydraulické vy­slobodzovacie zariadenie, auto­nómny dýchací prístroj aj terén­nu štvorkolku. Najzaujímavejšie bolo pre deti bezpochyby vybave­nie zásahových vozidiel, ktoré im hasiči ukázali zblízka.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

december_2018-13.jpg


 
 

Vianočný stromček v obci Banka rozsvietil Mikuláš s deťmiVytlačiť
 

V stredu 5. decembra žilo centrum obce Banka predvianočnou atmosférou. Podvečer totiž detí aj dospelých na námestie pred škôlkou prilákal Mikuláš s pomocníkmi. Dobrým znamením je, že žiadny z malých obyvate­ľov nedostal od čerta uhlie...

Program sa začal príhovorom starostky, ktorá privolala Mikuláša s anjelom a čertom. Za každú básničku, hoc aj v angličtine či banančine, dostali deti sladkú odmenu. Zaznel aj zborový spev štvorice škôlkarok. Mikuláš pozval deti k vianočnému stromčeku, aby spolu rozžiarili svetielka. Smrek darovala rodina Gabrišovcov. Role Mikuláša sa opäť zhostil Michal Klampár st. Za deťmi prišiel spolu s vnučkou prezlečenou za anjeli­ka a so susedom v kostýme čerta.

Krátku zimnú choreografiu predviedli žiaci prvého stupňa, ktorých vystriedali staršie deti s veršovankami. Dychová hudba Inovčanka zahrala sériu ľudových piesní. Horúcu kapustnicu pripra­vili a podávali technickí pracovníci obecného úradu. Poslanci Michal Klampár ml., Marek Polák, Andrej Margetín a MUDr. Patrik Mihok po­dávali omastený chlieb s cibuľou, varené víno a punč. Od remesel­níčok si mohli nášvtevníci kúpiť vianočné ozdoby. Deti sa presu­nuli do kultúrného domu, kde na nich čakala diskotéka s DJ Zipom.

Zdroj: Bananský hlásnik, foto Viktor Vrábel

december_2018-1.jpg


 
 

Výsledky komunálnych volieb v obci BankaVytlačiť
 

V sobotu 10. novembra od 7. do 22. hodiny sa v slovenských mestách a obciach konali komunálne voľby. Na Banke sa volebné urny nachádzali v základnej škole a kultúrnom dome.

Predsedom volebnej komi­sie v prvom okrsku bol Ing. Ervín Šebo, komisii v druhom volebnom okrsku predsedala Mária Vidová. Volebnú účasť si komisie pochva­ľovali už počas dňa – oproti voľ­bám v roku 2014 sa zvýšila zhruba o štyri percentá. S prenosnými vo­lebnými urnami členovia komisií navštívili asi tucet obyvateľov so zhoršeným zdravím priamo v ich domácnostiach.

Voľby starostu obce Banka:

 • Mgr. Tatiana Julínyová - nezávislý kandidát - 597 hlasov (zvolený)
 • Dušan Petroff - nezávislý kankdidát - 295 hlasov
 • Jana Adamkovičová - Sme rodina - Boris Kolár - 65 hlasov

Voľba poslancov obce Banka:

 1. Patrik Mihok, MUDr. - nezávislý kandidát - 515 hlasov (zvolený)
 2. Jaroslav Vido - nezávislý kandidát - 470 hlasov (zvolený)
 3. Andrej Margetín - nezávislý kandidát - 356 hlasov (zvolený)
 4. Michal Klampár - nezávislý kandidát - 355 hlasov (zvolený)
 5. Daniela Kobelovská, Ing - nezávislý kandidát - 342 hlasov (zvolený)
 6. Dušan Petroff - nezávislý kandidát - 341 hlasov (zvolený)
 7. Marek Polák - nezávislý kandidát - 319 hlasov (zvolený)
 8. Dušan Marek - nezávislý kandidát - 297 hlasov (zvolený)
 9. Peter Julíny - nezávislý kandidát - 295 hlasov (zvolený)
 10. Ján Macko - nezávislý kandidát - 268 hlasov
 11. Miroslav Seman Ing. - nezávislý kandidát - 261 hlasov
 12. Beáta Šmehlíková - nezávislý kandidát - 252 hlasov
 13. Tomáš Rubint - nezávislý kandidát - 250 hlasov
 14. Peter Prištic - nezávislý kandidát - 239 hlasov
 15. Juraj Bielik - nezávislý kandidát - 230 hlasov
 16. Luboš Záhumenský - nezávislý kandidát - 206 hlasov
 17. Jana Adamkovičová - SME RODINA - Boris Kollár - 171 hlasov
 18. Margita Lacková RNDr. - Křesťanskodemokratické hnutie - 155 hlasov
 19. Marián Mička - nezávislý kandidát - 140 hlasov
 20. Irena Sklenářová - Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko - 113 hlasov
 21. Peter Sládečka Ing. - DOMA DOBRE - 111 hlasov
 22. Kristína Danková Mgr. - SMER - sociálna demokracia - 105 hlasov

Účasť voličov: 52,80%

 

i_3482306.jpg


 
 

Na štadióne v obci Banka vyrástlo detské ihriskoVytlačiť
 

V pondelok 5. novembra bolo dané do užívanie nové detské ihrisko na futbalovom štadióne. Hracie prvky zhotovila nitrianska spoločnosť Bonita. Sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Podľa výrobcu si ihrisko vyžaduje len minimálnu údržbu.

Obecné zastupiteľstvo ešte vlani vyhradilo na detské ihrisko sumu 20-tisíc eur. „Aby sme ušet­rili finančné prostriedky z obec­ného rozpočtu, reagovali sme po­daním žiadosti dňa 5. marca 2018 na Úrad vlády, ktorý vyhlásil dňa 2. januára Výzvu na predklada­nie žiadostí o poskytnutie dotá­cie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Výsledok vy­hodnotenia žiadosti sme obdr­žali 7. júna, žiaľ, s odpoveďou, že naša žiadosť nebude podporená,“ vysvetľuje starostka Mgr. Tatiana Julinyová. S prípravami plochy pre ihrisko sa začalo počas let­ných prázdnin. Začiatkom augusta bol splanírovaný terén a vysadená tráva. Keďže herná zostava patrí k zostavám so zníženou podestou (do jedného metra), nevyžadu­je si nákladnú dopadovú plochu. „Paralelne s vybudovaním závla­hového systému prebehlo verejné obstarávanie na prvky detského ihriska, ktoré by spĺňali požiadav­ky moderného ihriska 21. storočia pri najvýhodnejšej cenovej ponu­ke. 9. augusta bola zadaná objed­návka spoločnosti Bonita,“ dopl­nila starostka.

Hracie prvky osadili zamest­nanci firmy počas jesenných prázdnin. Detské ihrisko pozostá­va z pieskoviska; lanovej pyramídy; z hracej veže so šmýkačkou, tune­lom, s lanovým mostíkom, rebrí­kom a hojdačkou pre malé deti. Štvrtým prvkom je vtáčie hniezdo (lanová hojdačka) pre väčšie deti.

Zdroj Bananský hlásnik, Foto: Viktor Vrábel

november_2018-9.jpg


 
 
Položky 1-10 z 113

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka