Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.Vytlačiť
 

i_3482306.jpgZverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.banka@stonline.sk

info@obecbanka.sk

 

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.banka@stonline.sk

info@obecbanka.sk

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča nájdete v prílohe tohto oznamu.


 
 

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obceVytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN 6/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Pripomienky môžete posielať na adresu obecného úradu v obci Banka do 1.6.2019.


 
 

Návrh VZN 7/2019 Vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce BankaVytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN 7/2019 Vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Banka. Pripomienky môžete posielať na adresu obecného úradu v obci Banka do 1.6.2019.


 
 

Návrh VZN 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôdVytlačiť
 

Bez.jpgNávrh VZN 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Pripomienky môžete posielať na adresu obecného úradu v obci Banka do 1.6.2019.


 
 

Verejná obchodná súťaž na predaj predajného stánkuVytlačiť
 

Erb obce Banka png.pngOBEC BANKA, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka vyhlasuje VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Banka.

Verejná obchodná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na intemetovej stránke vyhlasovateľa, teda dňa 22.5.2019 za nasledovných súťažných podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe toho oznamu.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou v obci BankaVytlačiť
 

Vyberove-konanie.png

 

 

Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

Zriaďovateľ  Základnej školy s materskou školou Banka, Bananská 46, 921 01 Banka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhlasuje   podľa  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou

 

s predpokladaným termínom nástupu od 1. septembra 2019

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,  overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • potvrdenie o pedagogickej praxe
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť do 24.05.2019 do 12.00 hod. s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Banka— neotvárať!“ na adresu: Obecný úrad, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Mgr. Tatiana Julinyová

         starostka obce  

 


 
 

FIS Svetový pohár juniorov, slovenský pohár v trávovom lyžovaní.Vytlačiť
 

Pozývame všetkých na FIS Svetový pohár juniorov, slovenský pohár v trávovom lyžovaní, ktoré sa uskutoční 24.-26.5.2019 na lyžiarkom stredisku AHOJ Banka.

2019.jpg


 
 

Pozvánka na medzinárodný deň detíVytlačiť
 

Pozývame všetky deti osláviť medzinárodný deň detí, ktoré sa uskutoční 25. mája od 8:30 do 18:00 hod. (možno aj dlhšie...) na futbalovom ihrisku v obci Banka. Čaká vás futbalové zápasy detí, ukážky prác záchraárov, ukážka prác psovodov a nebude chýbať aj diskotéka.  Vyšantiť sa môžete na skákacom hrade a dať si pomaľovať tvár. Samozrejme nebudú chýbať rôzne súťaže a hry.

Tešíme sa na Vás.

Medzinárodný-deň-detí.jpg


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2019 - oboznámenie verejnostiVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 8:30 hod. do 13:30 hod.:

LYŽIARSKA č. 41, 41/BL, 41/DL, 41/PR, 41/VE, 41/ZA, 41/ZA CH1

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.


Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

 

elektrikár.jpg

Súbor na stiahnutie Oznam príloha.pdf Oznam príloha.pdf (202.9 kB)

 
 

Registrácia, spôsob nahlasovania zabíjačky a informácie k Africkému moru ošípanýchVytlačiť
 

shutterstock_130256660.jpgRegionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje nasledovné informácie:

Informácia  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.   

Aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.

 

 

Príloha:
Usmernenie
Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej
Príloha č.1
Príloha č.2

Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej správy SR v Bratislave: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 

Informácie k Africkému moru ošípaných:

Príloha:
AMO leták
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
Leták o AMO – potraviny /odpady/

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Súbor na stiahnutie Príloha č 1.pdf Príloha č 1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha č 2.pdf Príloha č 2.pdf (60.9 kB)
Súbor na stiahnutie AMO leták .docx AMO leták .docx (54.9 kB)

 
 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup

Úvodná stránka